Oddziały • Zajęcie pasa drogowego
Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego

I. Złożenie wniosku

Po uzyskaniu zezwoleń i decyzji wymaganych prawem (mi. zezwolenie na lokalizację, pozwolenie na budowę) Inwestor występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, na stosownym druku.

Druki wniosków dostępne na stronie gddkia.gov.pl w linku pn. Zarządzanie pasem drogowym - wnioski

Wnioski o zajęcie pasa drogowego należy składać do właściwych miejscowo Rejonów GDDKiA O/ Kielce, tj. Rejonu Kielce, Rejonu Busko Zdrój, Rejonu Opatów, Rejonu Starachowice, Rejonu Jędrzejów.

Zakres działania Rejonów Oddziału GDDKiA Kielce określa mapa sieci dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego – mapa sieci dróg krajowych z podziałem na zakresy działania poszczególnych Rejonów znajduje się na stronie Oddziału Kielce

II. Opłaty skarbowe

Za udzielone pełnomocnictwo – w wysokości 17 zł, na konto:

Urząd Miasta Kielce

nr rachunku: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000.

III. Miejsce złożenia dokumentów

Rejon Kielce GDDKiA

ul. Krakowska 54

25-756 Kielce

Rejon Busko Zdrój GDDKiA

ul. Batalionów Chłopskich 5

28-100 Busko Zdrój

Rejon Opatów GDDKiA

ul. Ćmielowska 4

27-500 Opatów

Rejon Starachowice GDDKiA

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Rejon Jędrzejów GDDKiA

ul. Kielecka 55

28-300 Jędrzejów

IV. Termin i sposób załatwienia wniosków

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 Kpa).

V. Podstawa prawna

Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1 ÷ ust. 7, ust. 10, ust. 11, ust. 13, ust. 13a, ust. 15 i ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 260 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30.01.2013 r.)

VI. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzenia, obiektu, reklamy w pasie drogowym.

Opłaty ustalane są w decyzji na zajęcie pasa drogowego, w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.07.2011 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. nr 129, poz. 1369).

VII. Kary

Za zajęcie pasa drogowego

- bez zezwolenia zarządcy drogi

- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi.

Zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.

Podstawa prawna – art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 260 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30.01.2013 r.).

VIII. Tryb zaskarżenia

Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, 25 -950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88