INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyZbędne środki trwałe, zbycie zbędnego majątku ruchomego - rok 2017

17-08-2017

Sprzedaż majątku ruchomego GDDKiA O/Poznań Rejonu w Lesznie: tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew z budowy drogi S-5 Poznań- Wrocław odcinek Radomicko- Leszno Południe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,

Rejon w Lesznie, z siedzibą przy ul. Energetyków 12, 64-100 Leszno;

ogłasza przetarg publiczny na:

 

Sprzedaż majątku ruchomego GDDKiA O/Poznań Rejonu w Lesznie: tj.  drewna pochodzącego z wycinki drzew z budowy drogi S-5 Poznań- Wrocław odcinek Radomicko- Leszno Południe  z podziałem na zadnia nr 1, nr 2:

Zadanie nr 1

- Drewno opałowe- składowane na placach, wg załączonej lokalizacji, w ilości 324,20 mp, o wartości 20.748,80 zł;

Zadanie nr 2

-Drewno użytkowe- składowane na placach, wg załączonej lokalizacji, w ilości 739,63 m3,  o wartości  118.340,80 zł.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać  (po uprzednim umówieniu telefonicznym) z p. Norbertem Kokosza, nr telefonu 795 474 552.      

 

Termin i miejsce składania ofert: siedziba Sprzedającego w Lesznie, ul. Energetyków 12, 64-100 Leszno, sekretariat, do dnia  01.09.2017 r. do godziny 10 00 .

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba Sprzedającego w Lesznie, ul. Energetyków 12, 64-100 Leszno, sala narad, dnia 01.09.2017 r. o godzinie 10 15.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości dla:

- zadanie nr 1 - 2.074,88 zł;

- zadanie nr 2 - 11.834,08 zł;

 

które zalicza się na poczet ceny.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr konta 57 1130 1088 0001 3088 4690 0002

 

Cena wywoławcza dla poszczególnych zadań wynosi odpowiednio:

- zadanie nr 1 -    20.748,80  zł;

- zadanie nr 2 -  118.340,80  zł;

 

WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA:

Powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę, oraz siedzibę oferenta.

Powinna zawierać cenę oferowaną za przedmiot sprzedaży.

Powinna zawierać dowód wpłacenia wadium.

Oferent powinien oświadczyć, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,

Rejon w Lesznie, ul. Energetyków 12, 64-100 Leszno,

Pisemny przetarg publiczny na zbycie zbędnego majątku ruchomego- drewna

- zadanie nr  __

Nie otwierać przed dniem 01.09.2017 r. godz. 10:15”

 

Koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta.

 

Oferent może dokonać zmiany lub wycofania oferty pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie: o wprowadzeniu zmian, opakowane i opisane j/w z dopiskiem „ZMIANA”; lub o wycofaniu oferty, przed terminem określonym j/w.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki: