Oddziały • > Budowa drogi ekspresowej S-19
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19

Odcinek drogi ekspresowej S-19 Nisko (Węzeł „Zapacz”) -  Sokołów Młp.
 

 

W dniu 20 maja 2013 r. Oddział GDDKiA w Rzeszowie złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 0+000 do km 51+655” dla wariantu przebiegu trasy WS 9. Wniosek ten obejmuje dwa odcinki do tej pory przygotowywane do realizacji oddzielnie, tj. odcinek granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (bez węzła „Zapacz”) przygotowywany przez Oddział GDDKiA w Lublinie oraz odcinek Nisko (wraz z węzłem „Zapacz”) – Sokołów Młp. przygotowywany przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie.

 

W dniu 10 grudnia 2013 r. Oddział GDDKiA w Rzeszowie uzupełnił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie wynikającym z wezwania RDOŚ oraz dokonał jego zmiany w zakresie rekomendacji wariantu, w taki sposób, że od km 0+000 do km 8+750 rekomendowany jest przebieg wg wariantu WS 9 natomiast od km 8+800 do km 51+976 wg wariantu WS 5J.

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość: 43,18 km wariant WS 5J

- obecny etap: przygotowanie
1. etap zrealizowany:
- rok 2003 – Biuro Rozwoju Krakowa opracowało „Studium techniczno-ekonomiczne drogi ekspresowej S-19 na odcinku od granicy z woj. lubelskim do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”
- 11.06.2008 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o., na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi S-19 na odc. Nisko węzeł Zapacz – Stobierna”. Umowa obejmuje dwa pododcinki, tj. Nisko (Węzeł Zapacz) - Sokołów Młp. oraz Sokołów Młp. – Stobierna.
- 02.07.2010 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o. na wykonanie: 1) Opracowanie STEŚ Etap I, 2) Uzupełnienie STE do zakresu STEŚ, 3) Uzyskanie i skompletowanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów działek leżących w granicach terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odc. drogi ekspresowej S-19 Nisko (Węzeł „Zapacz”) – Sokołów Młp.
- 02.07.2010 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o., na ujednolicenia materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. granica województw podkarpackiego i lubelskiego – Sokołów Młp.
- 25.08.2010 r. – Biuro Arcadis przekazało Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe Etap I
- 06.09.2010 r. – Biuro Arcadis opracowało w ramach umowy dodatkowej Ujednoliconą analizę środowiskowa dla odc. drogi ekspresowej S-19 granica województw lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Młp.
- październik 2010 - rekomendacja wariantów przebiegu drogi do STEŚ Etap II przez DŚR
- 20.01.2011 r. - opracowano Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowe Etap II oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko
- kwiecień 2013 r. – opracowano Ujednolicony Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz Ujednolicone materiały do wniosku o wydanie DŚU dla odcinka gr. woj. lubelskiego i podkarpackiego - Nisko

- listopad 2013 r. – poprawiono i uzupełniono Ujednolicony Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowano niezbędne materiały ewidencyjne w zakresie wynikającym z wezwania RDOŚ do jego uzupełnienia oraz opracowano materiały niezbędne do zmiany wniosku o DŚU

2. etap w realizacji:
- zmieniono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obecnie trwa procedura administracyjna prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie jej wydania
 

II. Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. nr 187 poz. nr 1446) ustala kierunkowy przebieg całej drogi ekspresowej S-19 jako: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa (Preszow). Ostateczny przebieg drogi na odcinku Nisko – Sokołów Młp. ustalony zostanie poprzez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU). Wraz z wnioskiem o wydanie DŚU złożony został Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który uwzględnia 5 wariantów przebiegu korytarza drogi wraz z 3 podwariantami tj. WS 5, WS 5J, WS 6, WS 7, WS 7J, WS 8, WS 8J, WS9. Przedmiotowe warianty przebiegu drogi rozpoczynają się na granicy gmin Jarocin/Ulanów natomiast kończą przed m. Sokołów Małopolski. Zlokalizowane są na terenie województwa podkarpackiego powiatu Niżańskiego (Gminy Ulanów, Gminy i Miasta Nisko, Gminy i Miasta Rudnik n/Sanem oraz gminy Jeżowe) jak również powiatu rzeszowskiego (Gminy Kamień, Nowa Sarzyna oraz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski).
 

2. Podstawowe parametry techniczne
- klasa techniczna drogi: S
- prędkość projektowa: 100 km/h,
- dostępność drogi: tylko w węzłach
- docelowy przekrój poprzeczny: 2 x 3 pasy (dla etapowania robót – 2x2 pasy)
2 x 2,5 pasy awaryjne
5,0 m–pas dzielący (dla etapowania–12,0 m),
Ostateczny przekrój normalny drogi oraz etapowanie realizacji, zostanie przyjęte po zatwierdzeniu KP.
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- klasa obciążenia obiektów inżynierskich: klasa „A” wg PN-85/S-10030 + obciążenia C150 STANAG 202

 

3. Zakres inwestycji
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Nisko (Węzeł „Zapacz”) do m. Sokołów Małopolski wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni izolacyjnej.
 

4. Wariantowanie przebiegu drogi
Wariant WS5 podstawowy (granatowy) z podwariantem J
Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna trasa wariantu biegnie na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj.
W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo zachodnim, równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65, dalej przecina rzekę San, w okolicy m. Nowa Wieś odsuwa się od linii kolejowej i przecina drogę krajową nr 77, gdzie przewidziano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Następnie trasa przebiega równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65 (w odległości ok. 500 m od niej) aż do końca m. Nowosielec, krzyżując się w węźle „Nisko Pd” z istniejącą drogą krajową nr 19. Za Nowosielcem, w rejonie przysiółka Pogoń wariant nowym śladem kieruje się na południowy wschód, przecinając istniejącą drogę nr 19 i dalej drogę wojewódzką nr 861, gdzie przewidziano węzeł „Podgórze”. Dalej trasa wariantu zmienia kierunek na południowy, przecina las i drogę powiatową nr 1084R w węźle „Nowy Kamień”, a następnie biegnie w kierunku zachodnim, przecina istniejącą drogę nr 19 w m. Kamień, gdzie przewidziano węzeł „Kamień” i mija szerokim łukiem od strony zachodniej m. Górno. Następnie przecina drogę krajową nr 19 w węźle „Sokołów Małopolski Północ”, za którym włącza się do początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w ciągu S-19. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako podwariant J, który omijający kompleks leśny, dalej przecina drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie przewidziano węzeł „Nowy Kamień”, po czym po około 2 km wpisuje się w wariant podstawowy.
Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,65 km, a z uwzględnieniem podwariantu J - 43,18 km.
 

Wariant WS6 (zielony)
Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna trasa wariantu biegnie na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalszy odcinek trasy jest zgodny z przebiegiem wariantu WS5, aż do końca m. Nowosielec, za którą w rejonie przysiółka Pogoń kieruje się na południowy wschód. Następnie przecina istniejącą drogę nr 19 i dalej łukiem w kierunku zachodnim wchodzi w istniejący przebieg drogi nr 19. Przechodzi przez m. Jeżowe, gdzie zlokalizowano węzeł „Jeżowe” na przecięciu z DW 861. Dalej wariant kieruje się na wschód, przecina łukiem drogę powiatową nr 1084R, gdzie zaplanowano węzeł „Nowy Kamień” i biegnie w kierunku zachodnim, przecina istniejącą drogę nr 19 w m. Kamień, gdzie przewidziano węzeł „Kamień” a dalej pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5.
Całkowita długość trasy opisanego wariantu wynosi 43,15 km.
 

Wariant WS7 podstawowy (pomarańczowy) z podwariantem J
Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna wariant kieruje się na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalej wariant kieruje się na wschód, przecina rzekę San i szerokim łukiem omija m. Przędzel, po czym kierując się na zachód przecina drogę krajową nr 77, gdzie przewidziano węzeł „Rudnik nad Sanem”, a następnie krzyżuje się
z istniejącą drogą nr 19 , gdzie zaprojektowano węzeł „Nisko Pd”. Dalej przebiega w kierunku południowym, wzdłuż m. Nowosielec. Następnie pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku wariantu za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako Podwariant J, który omija kompleks leśny, przecina drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie przewidziano węzeł „Nowy Kamień”, następnie po około 2 km wpisuje się w wariant podstawowy.
Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 44,45 km, a z uwzględnieniem podwariantu J - 44,97 km.
 

Wariant WS8 podstawowy (ciemnozielony) z podwariantem J
Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Huta Deręgowska wariant biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj w sąsiedztwie której zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo zachodnim równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65 w bliskim jej sąsiedztwie, przecina rzekę San, w okolicy m. Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego. Na przecięciu z drogą krajową nr 77 zaplanowano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Dalej trasa pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako podwariant J, omijający kompleks leśny, przecinający drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie zaprojektowano węzeł „Nowy Kamień”. Następnie po około 2 km podwariant wpisuje się w wariant podstawowy. 
Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,20 km a w przypadku trasy z uwzględnieniem podwariantu J - 42,72 km.

 

Wariant WS9 (czerwony)
Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna wariantu kieruje się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalej trasa wariant kieruje się na wschód, przecina rzekę San i szerokim łukiem omija m. Przędzel, po czym kierując się na zachód przecina drogę krajową nr 77, gdzie zaprojektowano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Następnie przebiegając w kierunku południowo-zachodnim przez tereny leśne, przecina linię kolejową LK68 (Lublin – Przeworsk) i drogą powiatową nr 1077. Na granicy gmin Nisko i Jeżowe wariant zmienia kierunek na południowo wschodni, w rejonie m. Podgórze krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 861 gdzie przewidziano węzeł „Podgórze”. Dalej pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako Podwariant J, omijający kompleks leśny, przecinający drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie zaprojektowano węzeł „Nowy Kamień”. Następnie po około 2 km podwariant wpisuje się w wariant podstawowy.
Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,38 km.
 

5. Obiekty inżynierskie
W zależności od wariantu projektowane są następujące obiekty inżynierskie:

 

 

obiekty

wariant

MS

MD

WS

WD

PZŚd

PZŚg

PM

przepusty

WS5

1

-

10

24

7

7

22

2

WS5J

1

1

11

20

5

8

24

2

WS6

2

1

7

22

6

7

22

2

WS7

1

-

10

27

6

8

23

1

WS7J

1

1

11

23

7

6

25

1

WS8

1

-

11

24

5

7

21

2

WS8J

1

1

12

20

6

5

23

2

WS9

1

-

8

26

10

7

28

-

 

Objaśnienie skrótów:
MS – most w ciągu S19 nad rzekami;
MD – most w ciągu pozostałych dróg nad rzekami;
WS – wiadukt w ciągu S19;
WD – wiadukt w ciągu pozostałych dróg;
PZŚd – wydzielone przejście ekologiczne dla średnich zwierząt dołem;
PZŚg – wydzielone przejście ekologiczne dla średnich zwierząt górą niezależnie od funkcji dodatkowych (typu przejazdy gospodarcze);
PZM – wydzielone przejście ekologiczne dla małych zwierząt (niezależnie od tego czy jest zespolone
z ciekiem czy nie - ujęte w zestawieniu poprzez podanie liczby sztuk w danym wariancie)
 

6. Węzły
W STEŚ Etap II założono jedynie wstępną lokalizację i nazewnictwo węzłów. Ich geometria zostanie doprecyzowana w dalszych fazach dokumentacyjnych.
Wariant WS 5 wraz z podwariantem J:
• węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
• węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
• węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
• węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
• węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
• węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
• węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy
Wariant WS 6:
• węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
• węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
• węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
• węzeł „Jeżowe” w strefie oddziaływania drogi wojewódzkiej nr 861 i powiatowej nr 1087R
• węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1363R
• węzeł „Kamień” w strefie oddziaływania drogi powiatowej nr 1277R
• węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy
Wariant WS 7 wraz z podwariantem J:
• węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
• węzeł „Rudnik nad Sanem ” na przecięciu z drogą krajową nr 77
• węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
• węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
• węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
• węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejącą drogą krajowa nr 19
• węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy
Wariant WS 8 wraz z podwariantem J:
• węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
• węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
• węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
• węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
• węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
• węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
• węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy
wariant WS9
• węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
• węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
• węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
• węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
• węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
• węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy
 

7.  MOP-y
Na obecnym etapie procesu projektowego ustalono wstępnie lokalizację miejsc obsługi podróżnych. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa, że na drodze klasy S odległość między sąsiednimi MOP powinna być nie mniejsza niż 10 km.
 

Lp.

Nazwa

Typ

Przybliżony
km trasy

Strona trasy

Powierzchnia

[ ha ]

Wariant WS5 (WS5J)

1.

Kamień

III

31+500

Prawa

ok. 9,0

2.

Jeżowe

II

31+500

Lewa

ok. 8,0

3.

Górno

I

46+600 (47+100)

Prawa

ok. 5,0

4.

Górno

I

46+600 (47+100)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS6

1.

Kamień

III

35+400

Prawa

ok. 9,0

2.

Jeżowe

II

35+400

Lewa

ok. 8,0

3.

Górno

I

46+600

Prawa

ok. 5,0

4.

Górno

I

46+600

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS7 (WS7J)

1.

Kamień

III

33+800

Prawa

ok. 9,0

2.

Jeżowe

II

33+800

Lewa

ok. 8,0

3.

Górno

I

48+600 (49+400)

Prawa

ok. 5,0

4.

Górno

I

48+600 (49+400)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS8 (WS8J)

1.

Kamień

III

31+650

Prawa

ok. 9,0

2.

Jeżowe

II

31+650

Lewa

ok. 8,0

3.

Górno

I

46+700 (47+200)

Prawa

ok. 5,0

4.

Górno

I

46+700 (47+200)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS9

1.

Kamień

III

31+200

Prawa

ok. 9,0

2.

Jeżowe

II

31+200

Lewa

ok. 8,0

3.

Górno

I

46+250

Prawa

ok. 5,0

4.

Górno

I

46+250

Lewa

ok. 5,0

 

III. Ochrona środowiska
Na obecnym etapie  założone zostały urządzenia minimalizujące oddziaływanie drogi na otaczające środowisko. Sukcesywnie wraz z zaawansowaniem prac doprecyzowane zostaną szczegóły rozwiązań i lokalizacji urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczania, wód opadowych, ogrodzeń, przejść dla zwierząt oraz pasów zielni izolacyjnej. Zakończony projekt budowlany podlegał będzie powtórnej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji
Zadanie planowane jest do wykonania w podziale na odcinki realizacyjne. Etapowanie to nie zostało dotąd ostatecznie ustalone.

 

V. Bezpieczeństwo
Na obecnym etapie brak jest szczegółowych rozwiązań projektowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome itp.
 

VI. Dodatkowe informacje
1.Odcinek drogi ekspresowej S-19 Nisko - Sokołów Młp. został zaliczony do priorytetowych zadań rządowych umieszczonych w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”, zał. nr 2, poz. nr 32 Kraśnik - Stobierna. Ujęty został również w Komunikacie  Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21.12.2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T Projekty z listy rezerwowej, poz. 8.2 – 5 odc. Kraśnik – Stobierna.
2.W strefie bezpośredniego oddziaływania planowanego odcinka S-19 zlokalizowane są obszary zaliczane do cennych przyrodniczo, tj. obszary Natura 2000 (Dolina Dolnego Sanu, Enklawy Puszczy Sandomierskiej oraz Puszcza Sandomierska, Dolina Dolnej Tanwi), obszary planowanych Parków Krajobrazowych i Chronionego Krajobrazu (Park Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej, Sokołowsko – Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zaklikowsko – Ulanowski Obszar Chronionego Krajobrazu). Rezerwaty przyrody – Huta i Jeżowe.

  

PLAN ORIENTACYJNY PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NA ODC. NISKO (W.ZAPACZ) - SOKOŁÓW MŁP.:

Pododcinek I
 

 Legenda:

 

Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88