Oddziały • > Budowa drogi ekspresowej S-19
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19

Odcinek drogi ekspresowej S-19 Nisko (Węzeł „Zapacz”) -  Sokołów Młp.
 

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję znak WOOŚ.4200.11.2013.AH-189 z dnia 30.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 0+000 do km 8+750 dla wariantu przebiegu trasy WS 9 oraz od 8+800 do 51+976 dla wariantu WS 5J. Przedmiotowa decyzja obejmuje  dwa odcinki do tej pory przygotowywane do realizacji oddzielnie, tj. odcinek granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (bez węzła „Zapacz”) przygotowywany przez Oddział GDDKiA w Lublinie oraz odcinek Nisko (wraz z węzłem „Zapacz”) – Sokołów Młp. przygotowywany przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie.

W dniu 28.05.2014 r akta sprawy postępowania zakończonego w/w decyzją zostały przekazane przez RDOŚ w Rzeszowie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w związku ze złożonymi odwołaniami od wydanej decyzji.

Pismem z dnia 31.07.2014 r. GDOŚ zawiadomił strony postępowania, że odwołania nie mogły zostać rozpatrzone w ustawowym terminie oraz że wyznaczono nowy termin rozpatrzenia sprawy na dzień 17.10.2014 r.

Pismem z dnia 17.10.2014 r. GDOŚ zawiadomił strony postępowania, że odwołania nie mogły zostać rozpatrzone w ustawowym terminie oraz że wyznaczono nowy termin rozpatrzenia sprawy na dzień 19.12.2014 r.

Pismem z dnia 21.11.2014 r. GDOŚ wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących planowanej inwestycji w terminie 30 dni. Ponadto w dniu 15.12.2014 r. przekazał do GDDKiA w Rzeszowie „Ekspertyzę Hydrogeologiczną…” opracowaną na zlecenie odwołujących się od decyzji DŚU, z prośbą o odniesienie się do jej treści.

GDDKiA Oddział w Rzeszowie pismem z dnia 19.12.2014 r. w odpowiedzi na wezwanie przekazała część wyjaśnień. Trwa analiza przekazanej ekspertyzy.

Pismem z dnia 23.12.2014 r. GDOŚ zawiadomił strony postępowania, że odwołania nie mogły zostać rozpatrzone w ustawowym terminie oraz że wyznaczono nowy termin rozpatrzenia sprawy na dzień 23.02.2015 r.

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 43,18 km wariant WS 5J

- obecny etap: przygotowanie

 

1. etap zrealizowany:

- rok 2003 – Biuro Rozwoju Krakowa opracowało „Studium techniczno-ekonomiczne drogi ekspresowej S-19 na odcinku od granicy z woj. lubelskim do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”

- 11.06.2008 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o., na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi S-19 na odc. Nisko węzeł Zapacz – Stobierna”. Umowa obejmuje dwa pododcinki, tj. Nisko (Węzeł Zapacz) - Sokołów Młp. oraz Sokołów Młp. – Stobierna.

- 02.07.2010 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o. na wykonanie: 1) Opracowanie STEŚ Etap I, 2) Uzupełnienie STE do zakresu STEŚ, 3) Uzyskanie i skompletowanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów działek leżących w granicach terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odc. drogi ekspresowej S-19 Nisko (Węzeł „Zapacz”) – Sokołów Młp.

- 02.07.2010 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o., na ujednolicenia materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. granica województw podkarpackiego i lubelskiego – Sokołów Młp.

- 25.08.2010 r. – Biuro Arcadis przekazało Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe Etap I

- 06.09.2010 r. – Biuro Arcadis opracowało w ramach umowy dodatkowej Ujednoliconą analizę środowiskowa dla odc. drogi ekspresowej S-19 granica województw lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Młp.

- październik 2010 - rekomendacja wariantów przebiegu drogi do STEŚ Etap II przez DŚR

- 20.01.2011 r. - opracowano Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowe Etap II oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko

- opracowane STEŚ II w tym ROOŚ zostało zatwierdzone protokołem KOPI nr 22/2012

- kwiecień 2013 r. – opracowano Ujednolicony Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz Ujednolicone materiały do wniosku o wydanie DŚU dla odcinka gr. woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko

- maj 2013 – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do RDOŚ

- listopad 2013 r. – poprawiono i uzupełniono Ujednolicony Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowano niezbędne materiały ewidencyjne w zakresie wynikającym z wezwania RDOŚ do jego uzupełnienia oraz opracowano materiały niezbędne do zmiany wniosku o DŚU

- luty 2014 r. – w związku z wejściem w życie Rozporządzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17.01.2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, zaakceptowaniem w dniu 28.01.2014 r. przez Radę Ministrów uzupełnienia sieci Natura 2000 o cztery nowe obszary siedliskowe, w tym o obszar Enklawy Puszczy Sandomierskiej oraz wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - pismo znak: WOOŚ.4200.11.2013.AH-86 z dnia 30.12.2013 r. do udzielenia wyjaśnień  w związku z wystąpieniem właściciela fabryki VOSTER i wynikającą stąd koniecznością korekty rozwiązań projektowych, uzupełniono Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano Aneks nr 1 do Raportu.

2. etap w realizacji:

- Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, obecnie trwa procedura odwoławcza od DŚU prowadzona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. nr 187 poz. nr 1446) ustala kierunkowy przebieg całej drogi ekspresowej S-19 jako: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa (Preszow). Ostateczny przebieg drogi na odcinku Nisko – Sokołów Młp. ustalony został w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) wg wariantu WS 5J. Decyzja nie jest ostateczna, toczy się postępowanie odwoławcze. Wraz z wnioskiem o wydanie DŚU złożony został Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który uwzględnia 5 wariantów przebiegu korytarza drogi wraz z 3 podwariantami tj. WS 5, WS 5J, WS 6, WS 7, WS 7J, WS 8, WS 8J, WS9. Przedmiotowe warianty przebiegu drogi rozpoczynają się na granicy gmin Jarocin/Ulanów natomiast kończą przed m. Sokołów Małopolski. Zlokalizowane są na terenie województwa podkarpackiego powiatu Niżańskiego (Gminy Ulanów, Gminy i Miasta Nisko, Gminy i Miasta Rudnik n/Sanem oraz gminy Jeżowe) jak również powiatu rzeszowskiego (Gminy Kamień, Nowa Sarzyna oraz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski).

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi: S

- prędkość projektowa: 100 km/h,

- dostępność drogi: tylko w węzłach

- docelowy przekrój poprzeczny: 2 x 3 pasy (dla etapowania robót – 2x2 pasy)

2 x 2,5 pasy awaryjne

5,0 m–pas dzielący (dla etapowania–12,0 m),

Ostateczny przekrój normalny drogi oraz etapowanie realizacji, zostanie przyjęte po zatwierdzeniu KP.

- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,

- klasa obciążenia obiektów inżynierskich: klasa „A” wg PN-85/S-10030 + obciążenia C150 STANAG 202

3. Zakres inwestycji

Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Nisko (Węzeł „Zapacz”) do m. Sokołów Małopolski wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni izolacyjnej.

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Wariant WS5 podstawowy (granatowy) z podwariantem J

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna trasa wariantu biegnie na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj.
W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo zachodnim, równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65, dalej przecina rzekę San, w okolicy m. Nowa Wieś odsuwa się od linii kolejowej i przecina drogę krajową nr 77, gdzie przewidziano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Następnie trasa przebiega równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65 (w odległości ok. 500 m od niej) aż do końca m. Nowosielec, krzyżując się w węźle „Nisko Pd” z istniejącą drogą krajową nr 19. Za Nowosielcem, w rejonie przysiółka Pogoń wariant nowym śladem kieruje się na południowy wschód, przecinając istniejącą drogę nr 19 i dalej drogę wojewódzką nr 861, gdzie przewidziano węzeł „Podgórze”. Dalej trasa wariantu zmienia kierunek na południowy, przecina las i drogę powiatową nr 1084R w węźle „Nowy Kamień”, a następnie biegnie w kierunku zachodnim, przecina istniejącą drogę nr 19 w m. Kamień, gdzie przewidziano węzeł „Kamień” i mija szerokim łukiem od strony zachodniej m. Górno. Następnie przecina drogę krajową nr 19 w węźle „Sokołów Małopolski Północ”, za którym włącza się do początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w ciągu S-19. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako podwariant J, który omijający kompleks leśny, dalej przecina drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie przewidziano węzeł „Nowy Kamień”, po czym po około 2 km wpisuje się w wariant podstawowy.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,65 km, a z uwzględnieniem podwariantu J - 43,18 km.

Wariant WS6 (zielony)

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna trasa wariantu biegnie na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalszy odcinek trasy jest zgodny z przebiegiem wariantu WS5, aż do końca m. Nowosielec, za którą w rejonie przysiółka Pogoń kieruje się na południowy wschód. Następnie przecina istniejącą drogę nr 19 i dalej łukiem w kierunku zachodnim wchodzi w istniejący przebieg drogi nr 19. Przechodzi przez m. Jeżowe, gdzie zlokalizowano węzeł „Jeżowe” na przecięciu z DW 861. Dalej wariant kieruje się na wschód, przecina łukiem drogę powiatową nr 1084R, gdzie zaplanowano węzeł „Nowy Kamień” i biegnie w kierunku zachodnim, przecina istniejącą drogę nr 19 w m. Kamień, gdzie przewidziano węzeł „Kamień” a dalej pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu wynosi 43,15 km.

Wariant WS7 podstawowy (pomarańczowy) z podwariantem J

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna wariant kieruje się na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalej wariant kieruje się na wschód, przecina rzekę San i szerokim łukiem omija m. Przędzel, po czym kierując się na zachód przecina drogę krajową nr 77, gdzie przewidziano węzeł „Rudnik nad Sanem”, a następnie krzyżuje się
z istniejącą drogą nr 19 , gdzie zaprojektowano węzeł „Nisko Pd”. Dalej przebiega w kierunku południowym, wzdłuż m. Nowosielec. Następnie pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku wariantu za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako Podwariant J, który omija kompleks leśny, przecina drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie przewidziano węzeł „Nowy Kamień”, następnie po około 2 km wpisuje się w wariant podstawowy.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 44,45 km, a z uwzględnieniem podwariantu J - 44,97 km.

Wariant WS8 podstawowy (ciemnozielony) z podwariantem J

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Huta Deręgowska wariant biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj w sąsiedztwie której zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo zachodnim równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65 w bliskim jej sąsiedztwie, przecina rzekę San, w okolicy m. Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego. Na przecięciu z drogą krajową nr 77 zaplanowano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Dalej trasa pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako podwariant J, omijający kompleks leśny, przecinający drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie zaprojektowano węzeł „Nowy Kamień”. Następnie po około 2 km podwariant wpisuje się w wariant podstawowy. 

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,20 km a w przypadku trasy z uwzględnieniem podwariantu J - 42,72 km.

 

Wariant WS9 (czerwony)

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna wariantu kieruje się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalej trasa wariant kieruje się na wschód, przecina rzekę San i szerokim łukiem omija m. Przędzel, po czym kierując się na zachód przecina drogę krajową nr 77, gdzie zaprojektowano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Następnie przebiegając w kierunku południowo-zachodnim przez tereny leśne, przecina linię kolejową LK68 (Lublin – Przeworsk) i drogą powiatową nr 1077. Na granicy gmin Nisko i Jeżowe wariant zmienia kierunek na południowo wschodni, w rejonie m. Podgórze krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 861 gdzie przewidziano węzeł „Podgórze”. Dalej pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako Podwariant J, omijający kompleks leśny, przecinający drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie zaprojektowano węzeł „Nowy Kamień”. Następnie po około 2 km podwariant wpisuje się w wariant podstawowy.

 

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,38 km.

5. Obiekty inżynierskie

W zależności od wariantu projektowane są następujące obiekty inżynierskie:

 

 

 

 

obiekty

wariant

MS

MD

WS

WD

PZŚd

PZŚg

PZDg

PZM

WS5

1

-

10

24

7

6

1

22

WS5J

1

1

11

20

8

4

1

24

WS6

2

1

7

22

7

5

1

22

WS7

1

-

10

27

6

7

1

23

WS7J

1

1

11

23

7

5

1

25

WS8

1

-

11

24

5

6

1

21

WS8J

1

1

12

20

6

4

1

23

WS9

1

1

9

22

11

5

_

28

 

Objaśnienie skrótów:

MS – most w ciągu S19 nad rzekami;

MD – most w ciągu pozostałych dróg nad rzekami;

WS – wiadukt w ciągu S19;

WD – wiadukt w ciągu pozostałych dróg;

PZŚd – wydzielone przejście ekologiczne dla średnich zwierząt dołem;

PZŚg – wydzielone przejście ekologiczne dla średnich zwierząt górą niezależnie od funkcji dodatkowych (typu przejazdy gospodarcze);

PZDg – wydzielone przejście ekologiczne dla dużych zwierząt górą

PZM – wydzielone przejście ekologiczne dla małych zwierząt (niezależnie od tego czy jest zespolone
z ciekiem czy nie - ujęte w zestawieniu poprzez podanie liczby sztuk w danym wariancie)

6. Węzły

W STEŚ Etap II założono jedynie wstępną lokalizację i nazewnictwo węzłów. Ich geometria zostanie doprecyzowana w dalszych fazach dokumentacyjnych.

Wariant WS 5 wraz z podwariantem J:

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

Wariant WS 6:

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Jeżowe” w strefie oddziaływania drogi wojewódzkiej nr 861 i powiatowej nr 1087R
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1363R
 • węzeł „Kamień” w strefie oddziaływania drogi powiatowej nr 1277R
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

Wariant WS 7 wraz z podwariantem J:

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik nad Sanem ” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejącą drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

Wariant WS 8 wraz z podwariantem J:

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

wariant WS9

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

 

 

7.  MOP-y

Na obecnym etapie procesu projektowego ustalono wstępnie lokalizację miejsc obsługi podróżnych. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa, że na drodze klasy S odległość między sąsiednimi MOP powinna być nie mniejsza niż 10 km.

 

Lp.

Nazwa

Typ

Przybliżony
km trasy

Strona trasy

Powierzchnia

[ ha ]

Wariant WS5 (WS5J)

 1.  

Kamień

III

31+500

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

31+500

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

46+600 (47+100)

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

46+600 (47+100)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS6

 1.  

Kamień

III

35+400

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

35+400

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

46+600

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

46+600

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS7 (WS7J)

 1.  

Kamień

III

33+800

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

33+800

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

48+600 (49+400)

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

48+600 (49+400)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS8 (WS8J)

 1.  

Kamień

III

31+650

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

31+650

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

46+700 (47+200)

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

46+700 (47+200)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS9

 1.  

Kamień

III

31+200

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

31+200

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

46+250

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

46+250

Lewa

ok. 5,0

 

 

 

III. Ochrona środowiska

Na obecnym etapie  założone zostały urządzenia minimalizujące oddziaływanie drogi na otaczające środowisko. Sukcesywnie wraz z zaawansowaniem prac doprecyzowane zostaną szczegóły rozwiązań i lokalizacji urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczania, wód opadowych, ogrodzeń, przejść dla zwierząt oraz pasów zielni izolacyjnej. Zakończony projekt budowlany podlegał będzie powtórnej ocenie oddziaływania na środowisko.

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Zadanie planowane jest do wykonania w podziale na odcinki realizacyjne. Etapowanie to nie zostało dotąd ostatecznie ustalone.

V. Bezpieczeństwo

Na obecnym etapie brak jest szczegółowych rozwiązań projektowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:

- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,

- przejazdy awaryjne,

- wjazdy awaryjne,

- oznakowanie pionowe i poziome itp.

VI. Dodatkowe informacje

W strefie bezpośredniego oddziaływania planowanego odcinka S-19 zlokalizowane są obszary zaliczane do cennych przyrodniczo, tj. obszary Natura 2000 (Dolina Dolnego Sanu, Puszcza Sandomierska, Enklawy Puszczy Sandomierskiej, Dolina Dolnej Tanwi), obszary planowanych Parków Krajobrazowych i Chronionego Krajobrazu (Park Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej, Sokołowsko – Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zaklikowsko – Ulanowski Obszar Chronionego Krajobrazu). Rezerwaty przyrody – Huta i Jeżowe.

 

 

  

PLAN ORIENTACYJNY PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NA ODC. GR. WOJ. LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO - SOKOŁÓW MŁP.

 
 

 

 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88