Oddziały • > Budowa autostrady A4 Tarnów (W. Krzyż) - W. Dębica Pustynia
Budowa Autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, na odcinku węzeł Tarnów Północ - węzeł Dębica Wschód

30 października 2014 roku odcinek został oddany do ruchu.

 

 

7 maja 2013 roku podpisana została umowa na kontynuację budowy autostrady A4, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Heilit – Woerner Budowlana Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. Wartość umowy to 981,5 mln PLN.

 

Wcześniej 25 lipca 2012 roku GDDKiA zerwała kontrakt z dotychczasowym wykonawcą tego odcinka - Konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska S.A., SIAC Construction Ltd, PBG S.A. i APRIVIA S.A. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do ogłoszenia przetargu na dokończenie tej inwestycji.

 

Przedmiotowy odcinek jest częścią autostrady A-4, znajdującej się w III korytarzu transportowym sieci TEN-T. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku wschód-zachód. Jej budowa zapewni bezpośrednie połączenie z Niemcami przez przejście graniczne w Jędrzychowicach i z Ukrainą przez przejście graniczne w Korczowej. Budowa przedmiotowego odcinka autostrady A-4 uaktywni zubożałe pod względem gospodarczym tereny Polski Wschodniej oraz zmniejszy ruch na istniejącej drodze krajowej nr 4, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

 

Aktualne informacje o kontrakcie na stronie pod adresem: http://www.a4tarnowdebica.pl/

 

Informacja o Projekcie:
Pas drogowy dla budowy przedmiotowego odcinka autostrady A-4 został ustalony przez Decyzją Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej Nr I.X-7119-1-3/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku. Położony jest w województwie małopolskim i podkarpackim na terenie miasta Tarnowa, gminy: Lisia Góra, Czarna, Żyraków, Dębica. Budowany odcinek stanowi część autostrady A-4 łączącej Niemcy (przejście graniczne w Zgorzelcu) z Ukrainą (przejście graniczne w Korczowej).

 

Inwestycja obejmuje między innymi:
• budowa autostrady A-4 o długości około 34,80 km,
• budowa dwóch bezkolizyjnych węzłów autostradowych „Dębica - Żyraków”
i „Dębica – Pustynia” typu „trąbka”, ze stacjami poboru opłat SPO;
• budowę systemu dróg zbiorczych i dojazdowych oraz przebudowę istniejących dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych gminnych i dojazdowych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A-4 z dostosowaniem parametrów technicznych tych dróg do klasy Z, L, D;
• budowa obiektów inżynierskich tj. :
- 1 estakada,
- 5 mostów autostradowych,
- 10 wiaduktów autostradowych,
- 10 wiaduktów drogowych,
- 1 przejście dla pieszych pod autostradą,
- 5 przejść dla zwierząt nad autostradą,
• przepustów drogowych w ciągu autostrady i w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych:
- 73 przepusty ramowe,
- 250 przepusty rurowe,
• budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne współdziałające z systemem odwodnienia;
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne;
• budowę elementów odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego tj. rowy otwarte, ścieki betonowe, wpusty ściekowe, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe i rewizyjne, drenaż krawędziowy;
• budowę 2 miejsc obsługi podróżnych MOP typ I Jawornik i Jastrząbka – realizacja docelowa;
• budowę obwodu utrzymania autostrady (OUA Straszęcin) w węźle Dębica Żyraków;
• budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:
- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady
- przebudowa urządzeń melioracyjnych
- budowa oświetlenia wraz zasilaniem
- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
- przebudowa sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia
- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia
- budowa łączności autostradowej
- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
• budowę ogrodzenia autostrady, w tym bramy, furtki, zabezpieczenia przejść nad ciekami.

 

Podstawowe parametry techniczne autostrady:
- klasa techniczna - A
- prędkość projektowa - 120 km/h
- ilość jezdni - 2
- ilość pasów ruchu - 4 (2x2)
- szerokość pasa ruchu - 3,75 m
- szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m
- szerokość pasa dzielącego - 12,5 m
- szerokość pobocza gruntowego - 1,25 ÷ 1,80 m
- pochylenie poprzeczne jezdni na odc. prostym - 2,5%
- skrajnia pionowa - 4,7 m
- obciążenie dopuszczalne osi - 115 kN/oś
- kategoria ruchu - KR 6
Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu kierunkach.


Korzyści i efekty realizacji Projektu:
• podczas budowy:
- ożywienie gospodarcze terenów przyległych,
- wzrost popytu na usługi,
- zastosowanie wyrobów krajowych,
- wzrost zatrudnienia,
• podczas użytkowania:
- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych,
- oszczędność paliwa,
- płynność ruchu i komfort jazdy,
- zmniejszenie ilości wypadków,
- ograniczenie emisji spalin i hałasu,
- rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88