Oddziały • > Budowa autostrady A4 W. Dębica Pustynia - W. Rzeszów Zachód
Budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

Odcinek oddany do ruchu 30 października 2013 roku.

     

 

Przedmiotowy odcinek jest częścią autostrady A-4, znajdującej się w III korytarzu transportowym sieci TEN-T. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku wschód-zachód. Budowa zapewniła bezpośrednie połączenie z Niemcami przez przejście graniczne w Jędrzychowicach i z Ukrainą przez przejście graniczne w Korczowej. Budowa przedmiotowego odcinka autostrady A-4 uaktywni zubożałe pod względem gospodarczym tereny Polski Wschodniej oraz zmniejszy ruch na istniejącej drodze krajowej nr 4, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.


Aktualne informacje o kontrakcie na stronie pod adresem: www.a4tarnow-rzeszow.pl

 

- Wykonawca:

Budimex S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

-Konsultant wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, który będzie zarządzał projektem i pełnił nadzór nad realizacja robót to Konsorcjum Firm w składzie:
Lider:
ECM Group Polska Sp. z o. o. ul. Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, Polska
Partner:
AECOM Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133/113, 02-304 Warszawa, Polska
Partner:
AECOM Ltd 63-77 Victoria Street, St. Albans, Hertfordshire AL1 3ER, Wielka Brytania

-Nadzór autorski nad realizacją zadania zgodnie z wykonanym projektem pełnić będzie Konsorcjum Firm w składzie:
Lider:
COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe, Plac Wolności 6/4 40-078 Katowice, Polska
Partner:
MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, Polska
Partner:
MOSTY Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, Polska
Partner:
ARCADIS Profil Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, Polska

Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 30 czerwca 2010r. podpisano umowę o dofinansowaniu tej inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Informacja o Projekcie:
Pas drogowy dla budowy przedmiotowego odcinka autostrady A-4 został ustalony przez Decyzją Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej Nr I.X-7119-1-8/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku i położony jest w województwie podkarpackim na terenie części gminy Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza. Budowany odcinek stanowi część autostrady A-4 łączącej Niemcy (przejście graniczne w Zgorzelcu) z Ukrainą (przejście graniczne w Korczowej).

Inwestycja obejmuje między innymi:
- budowa autostrady A-4 o długości około 32,75 km,
- budowa bezkolizyjnego węzła autostradowego „Ropczyce” typu „trąbka” ze stacją poboru opłat SPO;
- budowę systemu dróg zbiorczych i dojazdowych oraz przebudowę istniejących dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych gminnych i dojazdowych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A-4 z dostosowaniem parametrów technicznych tych dróg do klasy Z, L, D;
- budowa obiektów inżynierskich tj. :
- 1 most autostradowy
- 5 mostów autostradowych (zespolone z przejściami dla zwierząt)
- 12 wiaduktów autostradowych
- 12 wiaduktów drogowych
- 8 mostów drogowych
- 3 przejścia górą dla zwierząt dużych
- 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich
- przepustów drogowych w ciągu autostrady i w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych:
- 59 ramowych żelbetowych,
- 30 rurowych łukowo-kołowych,
- 490 rurowych kołowych.
- budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne współdziałające z systemem odwodnienia;
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne;
- budowę elementów odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego tj. rowy otwarte, ścieki betonowe, wpusty ściekowe, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe i rewizyjne, drenaż krawędziowy;
- budowę 2 miejsc obsługi podróżnych MOP typ I Bratkowice i Dąbry – realizacja docelowa;
- budowę 2 miejsc obsługi podróżnych MOP-ów Paszczyna Północ i Południe typ III i II przewidziane dla zagospodarowania w drugim etapie.
- budowę placu poboru opłat PPO;
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:
- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady
- przebudowa urządzeń melioracyjnych
- budowa oświetlenia wraz zasilaniem
- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
- przebudowa sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia
- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia
- budowa łączności autostradowej
- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
- budowę ogrodzenia autostrady, w tym bramy, furtki, zabezpieczenia przejść nad ciekami.

Podstawowe parametry techniczne autostrady:
- klasa techniczna - A
- prędkość projektowa - 120 km/h
- ilość jezdni - 2
- ilość pasów ruchu - 4 (2x2)
- szerokość pasa ruchu - 3,75 m
- szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m
- szerokość pasa dzielącego - 12,5 m
- szerokość pobocza gruntowego - 1,25 ÷ 1,80 m
- pochylenie poprzeczne jezdni na odc. prostym - 2,5%
- skrajnia pionowa - 4,7 m
- obciążenie dopuszczalne osi - 115 kN/oś
- kategoria ruchu - KR 6
Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu kierunkach.

Korzyści i efekty realizacji Projektu:
podczas budowy:
- ożywienie gospodarcze terenów przyległych,
- wzrost popytu na usługi,
- zastosowanie wyrobów krajowych,
- wzrost zatrudnienia,
podczas użytkowania:
- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych,
- oszczędność paliwa,
- płynność ruchu i komfort jazdy,
- zmniejszenie ilości wypadków,
- ograniczenie emisji spalin i hałasu,
- rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego

 

Autostrada A4 - 2013 r.

 

    

    

 

Budowa autostrady A4 - listopad 2010 r.

 

  

 

  
 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88