INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiARok 2005

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2005

Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie dodatkowych środków rejestracyjnych stosowanych w Kancelarii Tajnej centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jej oddziałach w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i komórkach obronnych.

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu Wydziałowi Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na doradztwo prawne i reprezentowanie prawne GDDKiA w postępowaniach arbitrażowych.

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie eksploatacji i przetwarzania baz danych dotyczących przepustów w Systemie Gospodarki Mostowej.pobierz

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. pobierz

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonania planu osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym na obszarze kraju.pobierz

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych w trakcie generalnego pomiaru ruchu. pobierz

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca  2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. pobierz, załącznik

 

 

Zarządzeniem nr 14 z dnia 7 lipca 2005 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wprowadził do stosowania w strukturach GDDKiA „Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”, na które składają się:

„Instrukcja przeprowadzania przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich”

„Instrukcja przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich”

„Instrukcja przeprowadzania przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich”

Instrukcje zostały opracowane przez zespół pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej, działających w SITK RP Oddział Rzeszów w ramach realizacji pracy naukowo-badawczej pt.” System kontroli stanu technicznego i oceny przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem warunków i środowiska ich użytkowania”.

Dotychczas stosowane przy przeglądach obiektów mostowych instrukcje GDDP z 1990 r., a mianowicie: DP.T.16M, DP.T.17M, DP.T.18M - utraciły ważność.

Treść nowo opracowanych instrukcji została dostosowana do odpowiednich zapisów o okresowych kontrolach obiektów budowlanych zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016] oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582].

Każda instrukcja zawiera szczegółowe zasady przeprowadzania określonego rodzaju przeglądu wraz ze wzorami protokołów lub raportów z ich przeprowadzenia dla wszystkich rodzajów obiektów inżynierskich.

 Wprowadzono obligatoryjność instrukcji od 1 stycznia 2006 roku. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem modułu obsługującego bazę kart przeglądów podstawowych i szczegółowych systemu SGM 2004 do wymagań nowych „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”.

Instrukcje w formie książkowej są do nabycia w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Rzeszowie, 35-069 Rzeszów, ul. Kopernika 1, tel./fax (0-17) 852-05-57, e-mail: rzeszow@sitk.org.pl

Ponadto instrukcje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w dziale Mosty - zobacz)

 

mgr inż. Adam Kaszyński

Główny Inspektor Mostowy

 

 

  

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca   2005 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. pobierz

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca  2005 r. w sprawie zasady finansowania i rozliczania zadań z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego. 

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca  2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. pobierz

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca  2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA. pobierz załącznik

 

Standard jest opisem wymagań, dotyczących zakresu i formy zapisu danych przestrzennych i opisowych, gromadzonych na etapie: dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i ewidencjonowania nieruchomości w celu zasilania Systemu Informacji o Nieruchomościach GDDKiA.

 

Dane wchodzące w skład dokumentacji, wymagane standardem, są danymi obiektowymi i można je podzielić na dwa zasadnicze rodzaje. Są to dane tekstowe zawierające charakterystykę opisową poszczególnych elementów dokumentacji oraz dane graficzne prezentujące położenie i geometrię poszczególnych obiektów wchodzących w skład dokumentacji. Dane opisowe częściowo funkcjonują jako atrybuty tekstowe obiektów graficznych, a częściowo jako niezależne zbiory opisowe pośrednio związane z obiektami geometrycznymi.

 

Dodatkowe informacje dotyczące Systemu Informacji o Nieruchomościach można uzyskać w Biurze Przygotowania Inwestycji - Wydziale Nieruchomości, tel. (~22) 375-87-06 lub 375-87-08.

mgr Marek Szklarski

Biuro Przygotowania Inwestycji

 

 

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia  2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych. pobierz załącznik

 

Zarządzeniem Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych, została wprowadzona do stosowania „Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych”, wykonana na zlecenie GDDKiA przez Zespół autorski Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Tadeusza Sandeckiego, prof. PW.

 

Dystrybucją ww. opracowania zajmuje się Wydawnictwo „Polskie Drogi” Sp. z o.o., Warszawa ul. Dobrowoja 17/11, tel./fax (022) 810 43 82, 870 60 41,

e-mail: redakcja@polskiedrogi.com.pl.

mgr inż. Zofia Jaroszewska-Krak

Biuro Przygotowania Inwestycji

 

 

Zarządzenie Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 września   2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji „Znaki umowne stosowane do opisu infrastruktury drogowej”. pobierz

 

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. pobierz


Zarządzenie Nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 września  2005 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. pobierz


Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 listopada  2005 r. w sprawie kontroli przygotowania oddziałów GDDKiA do zimowego utrzymania dróg oraz stanu utrzymania dróg krajowych w trakcie trwania sezonu zimowego. zobacz

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada  2005 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.  zobacz
Załącznik

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada  2005 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. zobacz

 

Zarządzenie Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada  2005 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych systemu oceny stanu poboczy i odwodnienia dróg (SOPO). zobacz

 

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada  2005 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. przygotowania propozycji nowelizacji ustaw w zakresie ochrony środowiska w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia  2005 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. treść zarządzenia, pobierz załącznik