A A A
INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdanski@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. centr. 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 67 38
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiATEN-T

TEN (Trans-European Network)

TEN (Trans-European Network) to program pomocowy Unii Europejskiej funkcjonujący jako odrębna linia budżetowa w budżecie UE.  Program ten ukierunkowany jest na wspieranie rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), energetycznych (TEN-E) oraz telekomunikacyjnych (e-TEN). 

W ramach budżetu TEN-T mogą być finansowane duże projekty wspólnego zainteresowania, których głównym celem jest rozwój wspólnego rynku Unii Europejskiej poprzez wspomaganie:
- zrównoważonego rozwoju sieci transportowych,
- interoperacyjności systemu transportowego i jego spójności z innymi rodzajami transportu,
- ochrony środowiska i wzrostu standardów bezpieczeństwa,
- wzrostu zatrudnienia i stymulacji rozwoju gospodarczego w regionach peryferyjnych wymagających wsparcia,
- usprawnienia łączności regionów wyspiarskich z centralną częścią kontynentu europejskiego.

Wspierane są przede wszystkim projekty dotyczące rozwoju systemów transportu transgranicznego, projekty składane przez więcej niż jeden kraj, projekty wysokich technologii  dotyczące na przykład wdrażania i  usprawniania systemów zarządzania ruchem oraz systemów bezpieczeństwa.

Budżet TEN-T

W procedurze wnioskowania rozróżnia się projekty studyjne oraz inwestycyjne, dla których opracowane zostały dwa oddzielne formularze wniosków. Progi dofinansowania z budżetu TEN-T kształtują się następująco: projekty studyjne - 50% całości kosztów kwalifikowanych; projekty inwestycyjne - 10 %; projekty transgraniczne - 20%. Pomoc może mieć również formę subsydiowania kredytów oraz gwarancji kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub innej instytucji finansowej.
Ze względu na stosunkowo niski stopień dofinansowania projektów inwestycyjnych (10 - 20%) GDDKiA do tej pory ubiegała się tylko o środki na dofinansowanie realizacji projektów studialnych (dofinansowanych na poziomie 50%). Starania na finansowanie projektów inwestycyjnych były skierowane do źródeł o potencjalnie wyższych stopach dofinansowania takich jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, pożyczki Międzynarodowych Instytucji Finansowych czy Krajowy Fundusz Drogowy.

Budżet TEN-T  został podzielony na dwie części:
• MIP – Multiannual Indicative Perspective – część dofinansowania wielorocznego
• Non-MIP – Część pozostającą do rozdysponowania w ramach rocznych decyzji finansowych
Polska jak do tej pory miała możliwość ubiegania się o  środki w ramach budżetu rocznego.

Podstawą prawną do podejmowania działań związanych z finansowaniem wybranych przedsięwzięć jest Traktat Unii Europejskiej a w szczególności Rozdział XV, w którym artykuły 154,155 i 156, jako cel Wspólnoty określają wspomaganie Europejskiej Sieci Transportowej jako kluczowego elementu w rozwoju wspólnego rynku Unii.


Zarządzanie budżetem TEN-T

Podstawowym narzędziem zarządzania budżetu TEN-T jest powołana w 2007 roku Agencja Wykonawcza Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-TEA). Blisko współpracując z Dyrektoriatem Generalnym Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu TEN – TEA będzie dysponowała co roku budżetem około 1 miliarda Euro.

Do głównych zadań TEN-TEA należą:
• Zapewnianie technicznego i finansowego zarządzania przedsięwzięć współfinansowanych w ramach środków TEN-T,
• Zbieranie, analiza i przekazywanie Komisji Europejskiej wszelkich danych niezbędnych w rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej, oraz pomoc w programowaniu jej przyszłego rozwoju,
• Potwierdzanie zgodności współfinansowanych projektów z przyjętymi zasadami polityki transportowej Wspólnoty oraz zasadami finansowania ogólnie przyjętymi dla infrastruktury Transeuropejskiej Sieci Transportowej,
• Zapewnianie technicznego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie instrumentami finansowymi jak gwarancje i pożyczki niezbędne do realizacji przedsięwzięć,
• Zapewnianie wszelkiej pomocy technicznej i administracyjnej potrzebnej Komisji Europejskiej a związanej z działaniem i rozbudową sieci TEN-T.


Podstawowym źródłem informacji o możliwościach uzyskania wsparcia, o warunkach niezbędnych do spełnienia oraz sposobach ubiegania się o środki są rozporządzenia i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej przedstawione poniżej.

Rozporządzenie Rady UE Nr 2236/95 definiujące ogólne zasady udzielania Wspólnotowej pomocy finansowej w obszarze sieci transeuropejskich;
Rozporządzenie Nr 1655/99 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 19 lipca 1999
Rozporządzenie Nr 807/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 21 kwietnia 2004 zmieniające Rozporządzenie Nr 2236/1995
Rozporządzenie Nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 20 czerwca 2007
Decyzja Nr 1692/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE określająca Wspólnotowe wytyczne dla rozwoju Transeuropejskiej sieci transportowej
Decyzja Nr 1346/2001/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 22 maja 2001 zmieniająca Decyzję Nr 1692/96/EC
Decyzja Nr 884/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 29 kwietnia 2004 zmieniająca Decyzję Nr 1692/96/EC

Przebieg Transeuropejskiej Sieci Transportowej w Polsce oraz jej główne połączenia z systemem ogólnoeuropejskim obrazują poniższe mapy:

Mapa drogowych odcinków sieci TEN-T w Polsce
Mapa kolejowych odcinków trakcyjnych TEN-T w Polsce
Mapa Polskich portów lotniczych w sieci TEN-T
Mapa Polskiej sieci dróg i portów śródlądowych w sieci TEN-T
Mapa Polskich portów morskich kategori A w sieci TEN-T

W ramach programu TEN-T wyodrębnionych zostało 30 kluczowych projektów, dla których finansowanie zapewniono Decyzją Nr 884/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 29 kwietnia 2004 zmieniająca Decyzję Nr 1692/96/EC.
Przez terytorium Polski przebiegają cztery projekty priorytetowe.
- Oś kolejowa Gdańsk – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń
- Autostrada Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń
- Oś kolejowa „Rail Baltica” Warszawa – Kowno – Ryga –Tallin – Helsinki
- Autostrada morska na morzu bałtyckim

Szczegółowa mapa projektów priorytetowych w sieci TEN

Program  Trans-European Network jest instrumentem finansowym, który został zaprojektowany tak by działać w synergii z Funduszami Strukturalnymi, Funduszem Spójności oraz systemem pożyczek i gwarancji oferowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013 Komisja Europejska proponuje przeznaczyć na rozwój sieci TEN-T 20,35 mld EUR.

Formularze wniosków można znaleźć na stronie ministerstwa transportu - Wnioskowanie

Ważne linki, pod którymi można znaleźć więcej informacji o środkach, przedsięwzięciach i procedurach w ramach TEN-T: