Oddziały • Zbędne środki trwałe, zbycie zbędnego majątku ruchomego - archiwum
Sprzedaż drewna w Rejonie Leszno.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Lesznie, z siedzibą przy ul. Energetyków 12, 64-100 Leszno;

ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drewna opałowego i pozostałego pochodzącego z wycinek drzew przeprowadzonych na drogach administrowanych przez Rejon w Lesznie składowanych na placach na terenie Obwodów Drogowych w Kąkolewie, Górce i Śmiglu ( dwa zadania)

 

Przedmiot sprzedaży został podzielony na poszczególne zadania:

       Zadanie 1 obejmuje : sprzedaż drewna opałowego  w ilości  50,004 m3;

        - Zadanie 2 obejmuje : sprzedaż drewna tartacznego w ilości 298,66 m3

 

Termin i miejsce składania ofert: siedziba Sprzedającego w Lesznie, dnia 24.10.2012 r. do godziny 09:00.

Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba Sprzedającego w Lesznie, dnia 24.10.2012 r. o godzinie 09:30.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania tj. na terenie Obwodów Drogowych  w Kąkolewie, Śmiglu i Górce uprzednim  telefonicznym umówieniu się z kierownikiem SL w Kąkolewie – p. Jarosławem Guzikowskim pod numerem tel.  698 629 840, lub kierownikiem SL w Górce p. Benonem Jeziernym- nr tel. 600 804 578, albo kierownikiem SL w Śmiglu p. Marianem Atminisem pod nr tel. 660 661 970. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości (10 % ceny wywoławczej) , które dla poszczególnych zadań wynosi odpowiednio:

- Zadanie 1 :    648,00 zł brutto

       - Zadanie 2 :    9.677,00 zł brutto

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego ul. Św. Marcin 58/64  61-807 Poznań,                                        nr 11 1130 1088 0001 3088 4620 0005.

Cena wywoławcza dla poszczególnych zadań wynosi odpowiednio:

- Zadanie 1 :     6.480,52 zł brutto

- Zadanie 2 :    96.771,92 zł brutto

 

OFERTA POWINNA:

- zawierać imię i nazwisko lub nazwę, oraz siedzibę oferenta.

- zawierać cenę oferowaną za przedmiot sprzedaży.

- zawierać dowód wpłacenia wadium.

- zostać złożona w zamkniętej Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Lesznie, ul. Energetyków 12, 64-100 Leszno

Oraz opisane: Sprzedaż drewna opałowego i pozostałego pochodzącego z wycinek drzew przeprowadzonych na drogach administrowanych przez Rejon w Lesznie składowanych na placach na terenie Obwodów Drogowych w Kąkolewie, Górce i Śmiglu ( dwa zadania) zadanie………………….

 

„Nie otwierać przed dniem 24.10.2012 r., godz. 09:30”

 

Koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Umowa sprzedaży zostanie zawarta najwcześniej dnia 25.10.2012 r

 

Załączniki:

1. Instrukcja dla kupujących.

2. Obmiar brakarski.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88