Serwis dla kierowców • Opisy
Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem

9 kwietnia 2014 r. w rzeszowskim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. Wartość umowy to 342 566 799,40 zł brutto. Czas na wykonanie zadania: 34 miesiące.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kontraktu można znaleźć TUTAJ.

 

Odcinek będzie miał długość 6,3 km. Jest powiązany z realizowanym obecnie odcinkiem drogi S-19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza. Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi 2-wu jezdniowej, 4-ro pasowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzła, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska. Odcinek ten stanowić będzie kolejną część autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Odcinek będzie realizowany systemem optymalizuj - buduj.


I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość: 6,3 km
- obecny etap: w trakcie realizacji

1. Etap zrealizowany:
Dokumenty opracowane w posiadaniu GDDKiA Oddział Rzeszów
- Koncepcja programowa budowy odcinka drogi ekspresowej S-19 „Węzeł Autostrady A-4 Rzeszów Zachodni – droga krajowa nr 4 Świlcza – droga krajowa nr 9 Lutoryż km 0+000 – 16+450,00” Opracowana przez Krakowskie Biuro Projektowe Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
- Materiały do wniosku o wydanie DoULD dla odc. Węzeł Autostrady A-4 Rzeszów Zachodni – droga krajowa nr 4 Świlcza – droga krajowa nr 9 Lutoryż km 0+000 – 16+450,00 ”– opracowane przez Krakowskie Biuro Projektowe Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
- Materiały do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej nr S-19 od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego km 448+086,12 (istn. DK 19) do początku mostu na rz. Wisłok w m. Wyżne w km 211+958 (ist DK.9) (istn. DK 9), o długości 62,3 km, Etap II – odcinek Węzeł Świlcza – Mogielnica, wykonane przez Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
- W roku 2008 zakończono badania archeologiczne powierzchniowo-sondażowe z opracowaniem wyników,
- Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Dokumentacja Przetargowa odcinka drogi S-19 węzeł Świlcza – węzeł Kielanówka. Dokumentacja opracowana przez KBPDiM Transprojekt i przekazana do Oddziału GDDKiA w Rzeszowie w czerwcu 2010 r.
- Uproszczona koncepcja techniczna węzła Kielanówka w związku z postulatami władz samorządowych odnośnie włączenia do drogi S-19 w węźle Kielanówka nowej drogi, obsługującej tereny po zachodniej stronie projektowanej S-19 i zmiany rozwiązania węzła z dodatkowym wlotem zachodnim”
- Umowa z KBPDiM Transprojekt na:
1. Opracowanie projektów podziału działek oraz dokumentacji formalno – prawnej do celów nabycia działek dzielonych i nie dzielonych w obszarze projektowanego pasa drogowego na rzecz Skarbu Państwa przeznaczonych pod budowę drogi ekspresowej S-19 odcinków: węzeł Świlcza – węzeł Kielanówka oraz Kielanówka – Lutoryż wraz z ich nabyciem na rzecz Skarbu Państwa.
2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. węzeł Kielanówka – Lutoryż.
- umowa podpisana w dniu 09.04.2009 r. z Biurem Konsultingowym Ochrony Środowiska Ekosystem Śląsk na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej Nr S-19 od węzła Świlcza do węzła Kielanówka” z 15.12.2008. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja stała się ostateczna z dniem 17.01.2009 r.
Od decyzji wpłynęło odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
- Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy wydaną przez RDOŚ decyzję środowiskową z dnia 13.07.2009.
- Postanowienie Ministra Środowiska uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia z dnia 30.10.2008.
- Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia z dnia 28.08.2008.
- Decyzja Ministra Środowiska zatwierdzająca projekt prac geologicznych z dnia 06.01.2009 – ostateczna.
- Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego zatwierdzająca projekt prac hydrogeologicznych, z 10.12.2008 – ostateczna.
- Zawiadomienie Ministra Środowiska o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z dnia 26.10.2009.
- Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji hydrogeologicznej z dnia 29.04.2009r.
- Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego wydająca zezwolenie wodnoprawne z dnia 22.03.2010 r.
- Wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko dla potrzeb ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Etap w realizacji:
- 14.06.2013 r. - ogłoszono przetarg na kontynuację projektowania i budowę przedmiotowego odcinka


II. Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi
Droga ekspresowa S-19 będzie zlokalizowana na terenie miasta i gminy Rzeszów oraz gmin Świlcza i Boguchwała w województwie podkarpackim, powiat rzeszowski. Początek opracowania przyjęto w km 5 + 093 na końcu pasa włączania na węźle Świlcza, koniec opracowania ustalono w km 11+400 w miejscowości Racławówka.

2. Podstawowe parametry techniczne – przed wykonaniem optymalizacji rozwiązań projektowych przez Wykonawcę zadania w systemie optymalizuj i buduj
Zaprojektowano drogę ekspresową o dwóch jezdniach rozdzielonych pasem zieleni. Nie przewiduje się etapowania inwestycji. Podstawowe parametry są następujące:
Droga ekspresowa
- klasa drogi S (ekspresowa),
- prędkość projektowa Vp 100 km/h,
- prędkość miarodajna Vm 110 km/h,
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,
- kategoria ruchu KR5,
- grupa nośności podłoża G3 – G4
- szerokość jezdni 2 x 3,50 = 7,00 m
- szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
- szerokość pasa dzielącego 4,0 m (w tym dwie opaski po 0,50 m)
- szerokość pobocza gruntowego zmienna od 1,25 m do 3,95 m

Drogi dojazdowe
- klasa drogi G
- prędkość projektowa Vp 30 km/h
- obciążenie nawierzchni 100 kN/oś
- kategoria ruchu KR1
- grupa nośności G3/G4


3. Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej S-19 o długości 6,3 km o przekroju dwujezdniowym wraz z węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka) w rejonie km 10+750. Zakres opracowania obejmuje także budowę obiektów inżynierskich w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz urządzeń ochrony środowiska a także budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury komunalnej.


4. Obiekty inżynierskie
Przejście dla zwierząt PZ 1.
Estakada E1 nad doliną rzeki Przyrwy.
Przejazd gospodarczy PG 7.
Przejazd gospodarczy PG 8
Wiadukt WD 8 w ciągu drogi powiatowej nad drogą ekspresową S-19.
Przejście dla zwierząt PZ 5
Przejazd gospodarczy PG 9.
Wiadukt WD 8b w ciągu drogi ekspresowej S-19.
Wiadukt WD 9b w ciągu drogi ekspresowej S-19.


6. Węzły
Węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) w km ok. 10+500
Zaprojektowano węzeł typu „karo” z czterema łącznicami jadnopasowymi, jednokierunkowymi typu P1. Droga poprzeczna, która będzie połączona węzłem z drogą ekspresową S-19 jest planowaną dwujezdniową trasą klasy GP. Włączenia łącznic do trasy poprzecznej zaprojektowano poprzez dwa ronda typu „turbinowego”. Każde rondo posiada cztery wloty. Na rondach zaprojektowano po dwa pasy ruchu odseparowane malowaniem i znakami. Z uwagi na jednokierunkowe wloty z łącznic na ronda zrezygnowano z pełnej obwiedni ronda.


III. Ochrona środowiska
Zaprojektowano następujące urządzenia minimalizujące oddziaływanie drogi na środowisko:
- studnie wpadowe z osadnikami
- studzienki ściekowe uliczne z osadnikami
- 6 zbiorników retencyjno – oczyszczających,
- 4 zbiorniki odparowujące,
- studzienki pomiarowe z zastawkami,
- wyloty do odbiorników naturalnych zabezpieczone klapami zwrotnymi.
- wyloty do rowów drogowych zabezpieczone kratą
- przystosowane przepusty rurowe do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt małych
- przejścia dla zwierząt średnich o konstrukcji gruntowo-powłokowej
- ekrany akustyczne.
Zoptymalizowany przez Wykonawcę zadania w systemie optymalizuj i buduj Projekt Budowlany poddany zostanie ponownej ocenie oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.


IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji
Nie przewiduje się etapowania inwestycji. Inwestycja zostanie zrealizowana na całym odcinku w przekroju docelowym, dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z pasem awaryjnym.


V. Bezpieczeństwo
W projekcie zastosowano szereg barier stalowych:
1. W celu uniemożliwienia przejazdu z jednej jezdni na drugą w pasie dzielącym drogi.
2. W celu zabezpieczenia podpór obiektów inżynierskich przed najechaniem pojazdu – przy podporach obiektów.
3. Ze względów bezpieczeństwa - w poboczach gruntowych drogi ekspresowej, przy wysokości nasypu > 2,0 m i pochyleniu skarp większym niż 1: 3 oraz w rejonie przepustów.
W związku z koniecznością zapewnienia przepisowej odległości widoczności na zatrzymanie w planie zaprojektowano na kilku łukach poziomych niesymetryczną w przekroju pasa dzielącego lokalizację bariery środkowej. Ze względu na konieczność zapewnienia widoczności w planie zastosowano też na kilku łukach poziomych odsunięcie barier skrajnych poprzez zwiększenie szerokości pobocza ziemnego.
Na przejazdach awaryjnych w pasie dzielącym drogi ekspresowej przyjęto stalowe bariery ochronne SP - 07 o łatwo rozbieralnej konstrukcji na długości 60,0 m. Na obiektach inżynierskich wzdłuż krawędzi obiektu, w odległości 1,25 m od krawędzi jezdni montuje się barieroporęcze stalowe sztywne (typ III) ze słupkami w rozstawie co 1,0 m.
W pasie dzielącym drogi ekspresowej zaprojektowano przejazdy awaryjne na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, w odstępach uzgodnionych z Komenda Wojewódzką Straży Pożarnych w Rzeszowie.
Lokalizacja przejazdów awaryjnych
1 km 6 + 285,78
2 km 6 + 975,78
3 km 9 + 450,78
4 km 10 + 375,78
5 km 11 + 175,78
Przewiduje się ponadto możliwość wjazdu służb ratunkowych na drogę ekspresową, dodatkowo oprócz wjazdu poprzez projektowane węzły drogowe, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnych w Rzeszowie przewidziano wjazdy awaryjne na drogę ekspresową w następujących miejscach:
Lokalizacja wjazdów awaryjnych
Strona Lewa Strona prawa
1 km 6 + 300,78 6 + 270,78
2 km 9 + 472,78 9 + 430,78
3 km 11 + 180,78 11 + 170,78
Zaprojektowano ogrodzenie całego odcinka drogi S-19 o zmiennej wielkość oczek z siatki stalowej. Ogrodzenie zostało zlokalizowane w odległości do 2,0 m od granicy robót ziemnych. Wysokość ogrodzenia ponad terenem wynosi 2,20 m. W celu wyeliminowania przypadków przechodzenia zwierząt podkopami pod siatką wkopano siatkę w grunt na głębokość 0,30 m. W ogrodzeniu zaprojektowano bramy i furtki awaryjne dla służb ratowniczych i jednostek utrzymania drogi.
Docelowo zaprojektowano System Informacji Drogowej łączący system osłony meteorologicznej oraz system zarządzania ruchem. Poprzez przedmiotowy system zagwarantowany zostanie właściwy poziom warunków ruchowych, skuteczny i efektywny poziom zimowego utrzymania drogi ekspresowej oraz jej bezpośredniego otoczenia, przy jednoczesnej możliwości sterowania potokami ruchu w sytuacjach wymagających ingerencji zarządzającego ruchem.


VI. Dodatkowe informacje
W związku z występowaniem w podłożu bardzo niekorzystnych warunków gruntowych wymagane było zaprojektowanie odpowiedniego zabezpieczenia pod całą szerokością korpusu drogi. 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88