Oddziały • Archiwum 2009
Południowa obwodnica Olsztyna
Podczas konferencji prasowej dyrektora GDDKiA Oddział w Olsztynie i prezydenta Olsztyna zostały przedstawione materiały z koncepcji programowej południowej obwodnicy Olsztyna dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych drogi.

Koncepcja programowa południowej obwodnicy Olsztyna jest już na ukończeniu. Naszą intencją jest zaprezentowanie opracowanych do tej pory materiałów jak najszerszemu gronu odbiorców tak, aby mogli się z nimi dokładnie zapoznać i przekazać nam swoje uwagi.

 

Materiały pokazane na dzisiejszej konferencji można pobrać z naszej strony internetowej (na dole strony) oraz obejrzeć  na stronie internetowej obwodnicy Olsztyna www.olsztyn.obwodnica.com. Dostępny jest tam również do pobrania film z wizualizacją południowej obwodnicy Olsztyna. Ponadto w dniu 2 listopada w sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza o godz. 11.00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami technicznymi nowej drogi.

 

Prosimy o przekazywanie swoich uwag do prezentowanych rozwiązań w formie pisemnej na adres GDDKiA O/Olsztyn, Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn lub pocztą elektroniczną sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.pl

 

Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 to przedsięwzięcie obejmujące budowę drogi biegnącej nowym śladem od okolic Kudyp (na zachód
od Olsztyna) do okolic Wójtowa (na wschód od Olsztyna). Zadanie, współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  realizowane będzie na terenie gmin Olsztyn, Barczewo, Purda, Stawiguda i Gietrzwałd. Droga o długości ok. 27 km posiadać będzie przekrój poprzeczny dwujezdniowy dwupasowy (docelowo trzypasowy) z utwardzonymi poboczami. Dostęp do drogi zapewniony będzie poprzez węzły, a  z sąsiadującym terenem obwodnica skomunikowana zostanie za pomocą dróg dojazdowych.

 

 Szczegółowe rozwiązania techniczne

 

W ramach koncepcji budowy Południowej Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 w układzie docelowym przewiduje się:

 1. Budowę 27 km 550 m dwujezdniowej czteropasowej drogi klasy GP z poboczami utwardzonymi, prędkości projektowej 100 km/h z możliwością rozbudowy przekroju do 6-eścio pasowego. (Założono możliwość dostosowania projektowanej Obwodnicy Olsztyna do klasy S)
 2. Budowę i przebudowy dróg węzłowych, dróg poprzecznych, dróg lokalnych
  i dojazdowych o łącznej długości  95 km z czego 79 km stanowią drogi
  o nawierzchni twardej, 16 km to drogi gruntowe
 3. Budowę 7 węzłów drogowych:

               ·         Olsztyn Zachód (Kudypy),

·         Olsztyn Południe (Tomaszkowo, węzeł zespolony),

·         Jaroty (Bartąg),

·         Szczęsne,

·         Olsztyn Wschód,

·         Wójtowo 1,

·         Wójtowo 2.

 1. Budowę 33 obiektów mostowych o łącznej długości 2705 m, z czego 14 to obiekty podwójne i 2 poczwórne w ciągu dróg dwujezdniowych/czterojezdniowych. Łączna powierzchnia obiektów mostowych wynosi 132034 m2
 2. Najdłuższe obiekty mają długości 304 oraz 203 m – są to obiekty dwujezdniowe w ciągu obwodnicy.
 3. Poza węzłami przewidziano 21 możliwości przekroczenia poprzecznego obwodnicy z czego 3 obiekty przeznaczono wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego.
 4. Wstępnie przewiduje się budowę ekranów akustycznych w miejscowościach: Stary Olsztyn, Ostrzeszewo-Olsztyn i Wójtowo o łącznej długości ok. 1900 m.
 5. Zwierzęta duże mogą przekroczyć obwodnicę w dwóch miejscach: okolice rzeki Łyny i bagna klebarskiego, zwierzęta średnie mogą także przekraczać obwodnicę w lesie przy leśnictwie Kudypy oraz w obszarze polnym pomiędzy Naterkami a Tomaszkowem. Przewidziano także 4 zmodyfikowane przepusty wodne i 17 przepustów dla płazów i gadów.

 Historia prac nad obwodnicą

 

Prace nad projektem obwodnicy Olsztyna sięgają 2005 roku. Jesienią tego roku podpisano pomiędzy GDDKiA i władzami Olsztyna porozumienie w sprawie współdziałania i współfinansowania koncepcji programowej obwodnicy Olsztyna. GDDKiA następnie ogłosiła przetarg, w wyniku którego wyłoniono firmę projektową, z którą 29 marca 2006 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu dróg krajowych nr 16 i 51. Jesienią 2006 r. odbyły się konsultacje społeczne, będące elementem wielokryterialnej analizy wariantów obwodnicy. Efektem pracy projektantów był zaprezentowany w marcu 2007 r. przebieg obwodnicy rekomendowany do dalszych opracowań. W południowej części drogi zachowano wariantowość trasy ze względu na kolizję z obszarem Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka do czasu przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej na tym terenie, co zostało zrealizowane w pierwszej połowie 2007 r. W lipcu 2007 r. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła przebieg obwodnicy. Po sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, GDDKiA wystąpiła do wojewody warmińsko-mazurskiego w dniu 13 listopada 2007 r.  z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla południowej obwodnicy Olsztyna. Wydaną w  dniu 8 sierpnia 2008 r. decyzję środowiskową zaskarżono do Ministra Środowiska. Decyzją  z 10 marca 2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podtrzymał zaskarżoną decyzję środowiskową.

 

Harmonogram dalszych prac

 

1.      Przekazanie Koncepcji Programowej (KP)                               - 02.11.2009

2.      Spotkanie informacyjne w ratuszu – godz. 11.00, sala sesyjna  - 02.11.2009

3.      Posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych     - II poł. listopada 2009

4.      Wysłanie protokołu ZOPI do Centrali GDDKiA                           - pocz. grudnia 2009

5.      Zatwierdzenie KP przez Centralę                                          - grudzień 2009

6.      Ogłoszenie przetargu na Projekt Budowlany i Wykonawczy        - grudzień 2009

7.      Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego               - do marca 2011

8.      Ogłoszenie przetargu ograniczonego                                     - grudzień 2010

9.      Złożenie wniosku o wydanie decyzji zgody na realizację

     inwestycji drogowej (ZRID)                                                 - pocz. 2011

10.  Rozpoczęcie prac budowlanych                                            - II poł. 2011

11. Zakończenie budowy                                                          - 2013

 

Zobacz plany poszczególnych odcinków:

 

Kudypy - Gronity (km 0-6) - pobierz plik (3 MB)

Gronity - Bartąg (km 6-11) - pobierz plik (1,909.9 kB)

Bartag - Stary Olsztyn (km 11-17) - pobierz plik (1,918.1 kB)

Stary Olsztyn - Szczęsne (km 17-22) -pobierz plik (1,794.4 kB)

Szczęsne - Wójtowo (km 22-27,55) - pobierz plik (3 MB)

 

15.10.2009

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88