Oddziały • Procedury
Zasady usuwania drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym
I. Drzewa usuwane przez Zarząd Drogi

Zgodnie z art. 20 pkt. 16 Ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zarządcy drogi dokonują wyrębu drzew:

zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające,

uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,

obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia.

Zadrzewienia zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze stanowią drzewa i krzewy ograniczające widoczność użytkownikom dróg, w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg.

II. Drzewa usuwane na wniosek osób indywidualnych i instytucji

W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym należy złożyć wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Wniosek powinien zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,

przyczynę usunięcia drzewa lub krzewu,

plan sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do wycinki.

W przypadku budowy lub przebudowy zjazdu z drogi krajowej na projekcie budowlanym (przedkładanym do uzgodnienia w tut. Dyrekcji) należy wrysować trójkąty widoczności dla wnioskowanego zjazdu, aby jednoznacznie określić drzewa rosnące w polu widoczności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Jeżeli GDDKiA uzna wniosek strony za zasadny, to wystawi wnioskodawcy upoważnienie do działania w imieniu zarządcy drogi w celu uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - art. 83 ust. l Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 880).

Wnioskodawca dokonuje wycinki drzew na własny koszt i własnym staraniem.
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88