Oddziały • OBWODNICE
Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp. ( droga S3 )
Obwodnica o całkowitej długości 11,9 km uwolni Miasto Gorzów Wlkp. od ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe.
I etap Zachodniej Obwodnicy miasta Gorzowa Wlkp. – część południową – wybudowała firma Berger Bau za kwotę 5.988.770,51 EUR. Zleceniodawcą i inwestorem budowy było miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane rozpoczęto w październiku 2001 roku, a zakończono w październiku 2003 roku. Inwestycja współfinansowana była przez fundusz Phare.
Miasto Gorzów Wlkp. sfinansowało dokumentację techniczną na całe zadanie pn. „Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp.” na kwotę 1 mln EUR.

W tym samym czasie trwały już przygotowania do realizacji II etapu Zachodniej Obwodnicy m. Gorzowa Wlkp., stanowiącej kontynuację oddanej do użytku części południowej. Inwestorem tego zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Prace przygotowawcze pochłonęły 6.811.251 PLN.
3 września 2004 roku uzyskano pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Lubuskiego.
Przetarg na realizację zadania wygrało konsorcjum Strabag Sp. z o.o./Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. kwotą 183.343.089,62 PLN (brutto). Zadanie częściowo finansowane będzie ze pożyczki zaciągniętej w EBI.
9,5 km odcinek obwodnicy będzie posiadał parametry drogi ekspresowej (S3).

W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. węzeł „Gorzów – Północ” zlokalizowany na skrzyżowaniu obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 130 relacji Barnówko-Baczyna (ul. Szczecińska) oraz węzeł „Łącznice ul. Kostrzyńskiej” zlokalizowany na skrzyżowaniu obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 132 relacji Kostrzyn-Gorzów Wlkp.(ulica Kostrzyńska).
Zakres robót objętych zadaniem obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie urządzeń towarzyszących, budowę dróg poprzecznych, zbiorczych i dojazdowych, budowę 8 obiektów inżynierskich, w tym 4 wiaduktów w ciągu obwodnicy wraz z mostem przez rz. Wartę i trzech wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych, których parametry uwzględniają przebieg planowanej drugiej jezdni obwodnicy. Na trasie zostaną wykonane przepusty gospodarcze, zbiorniki odparowujące, urządzenia służące ochronie środowiska oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88