Serwis dla kierowców • Opisy
S3 Rurka - Rzęśnica

 I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

długość – 13,3 km

obecny etap – istniejące/w przygotowaniu dostosowanie do pełnych parametrów drogi ekspresowej

lata realizacji – budowa 1976-1979/rozbudowa po roku 2013

 

etapy zrealizowane:

rozpoczęcia budowy drugiej jezdni: 1976/1977

otwarcie dwujezdniowej drogi: 20.07.1979

złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 15.07.2010

wydanie decyzji środowiskowej: 03.10.2012 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Stan istniejący

 

Odcinek Rurka – Rzęśnica drogi krajowej nr 3 jest najbardziej obciążonym ruchem odcinkiem drogi na sieci GDDKiA O/Szczecin. W drugiej połowie lat 70 XX wieku na tym odcinku dobudowano drugą jezdnię i zmodernizowano istniejącą. Trasa jest oznakowana jako droga ekspresowa. Znajdują się na niej jednak kolizyjne skrzyżowania oraz zjazdy. Również poniemiecki węzeł Rzęśnica swoim układem nie odpowiada przebiegowi głównego potoku ruchu, co skutkuje długimi korkami na tym węźle w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Niezbędna jest przebudowa tego odcinka, na przeważającym odcinku bez zmiany osi drogi.

 

2. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się na południe od węzła Rurka (początek obwodnicy Goleniowa). Trasa biegnie w kierunku południowym równolegle z linią kolejową Szczecin – Świnoujście. W rejonie miejscowości Kliniska trójkę przecina droga powiatowa 0708Z. Następnie na trasie występuję skrzyżowanie z drogą powiatową nr 07002 na Dąbie, które będzie zamknięte po wybudowaniu węzła Tczewska na autostradzie A6 i powiązanego z nim układu dróg dojazdowych. Następnie trasa na węźle Rzęśnica łączy się z DW-142. Odcinek kończy się kilkaset mettrów za węzłem Rzęśnica.

 

3. Podstawowe parametry projektowe

klasa drogi: ekspresowa

szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 50 m (przekrój drogowy),

szerokość przyjęto dla docelowego przekroju 2 x 3,

prędkość projektowa: 100 km/h

prędkość miarodajna: 110 km/h

szerokość jezdni: 7,00 m,

szerokość pasa ruchu: 3,50 m,

szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m,

szerokość poboczy gruntowych: minimum 0,75 m,

 obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,

skrajnia pionowa: 4,70

 

4. zakres inwestycji

W ramach rozbudowy projektuje się poszerzenie jezdni, budowę obiektów, eliminację skrzyżowań jednopoziomowych i wjazdów. W obrębie węzła "Rzęśnica" trasa poddana zostanie korekcie geometrycznej łagodząc promień łuku drogi głównej.

 

5. wariantowanie przebiegu drogi

 

W decyzji środowiskowej został wybrany wariant 1:

węzeł Kliniska z dwoma małymi rondami przesunięty na południe w stosunku do obecnego skrzyzowania,

węzeł Rzęśnica jako trójwlotowa trąbka z wlotami od strony Szczecina.

 

Z uwagi na przeprowadzanie wyłącznie rozbudowy już istniejącej drogi wariantowanie obejmuję kształt węzłów i rozwiązania techniczne.

 

Węzeł Kliniska

Wariant 1 oraz warianty 3 i 4 zakładają przesunięcie węzła około 950 m w kierunku południowym w stosunku do lokalizacji obecnego skrzyżowania i połączenie go drogami zbiorczymi przez dwa ronda z istniejącą drogą powiatową. W tym wariancie przebieg drogi S3 ulegnie niewielkiej zmianie na odcinku około 800 m – maksymalne odsunięcie osi nowej drogi od starej nie przekroczy 30 m.

Wariant 2 zakłada pozostawienie węzła w miejscu istniejącego skrzyżowania i połączenie drogi powiatowej z drogą S3 przez dwa ronda i łącznice. W tym wariancie przebieg drogi S3, która w rejonie węzła będzie przebiegać nad drogą powiatową, zmieni się na odcinku około 2200 m. Maksymalna odległość pomiędzy osią starej i nowej drogi wyniesie również nieco poniżej 30 m.

 

Węzeł Rzęśnica

Koncepcja rozwiązania tego węzła została przedstawiona w trzech wariantach. Wszystkie warianty zakładają utrzymanie jako głównego kierunku ciągu Goleniów – Szczecin. We wszystkich wariantach oś przebiegu tej drogi również pozostaje taka sama. W stosunku do istniejącej DK 3 przebieg S3 zmieni się na długości około 1300 m, a maksymalna odległość pomiędzy osiami (nowej i starej drogi) wyniesie 110 m.

Warianty 1 i 2 zakładają budowę węzła trójwylotowego typu „trąbka” ze zjazdami i wjazdami od strony Szczecina.

Wariant 3 zakłada budowę węzła trójwylotowego typu „trąbka” ze zjazdami i wjazdami od strony Goleniowa.

Wariant 4 zakłada budowę typowego węzła czterowylotowego typu „koniczynka”.

 

Plan orientacyjny wariantów:

 

6. obiekty inżynierskie

PE1 – przejście górne dla zwierząt

WD-2 – wiadukt na węźle Kliniska

PE3 - przejście górne dla zwierząt

WD-4 – wiadukt na węźle Rzęśnica

 

7. węzły:

Węzeł Kliniska

Węzeł Rzęśnica

 

III. Ochrona środowiska

 

przejścia dla zwierząt

Droga przewidziana do rozbudowy jest obiektem liniowym istniejącym od wielu lat. Już w chwili obecnej stanowi nieprzekraczalną barierę dla wielu gatunków zwierząt migrujących i bytujących. Na całej długości drogi brak przejść dla zwierząt, które łączyłyby przecięte przed wielu laty kompleksy leśne. Droga posiada dwa pasy ruchu w każdym kierunku, oddzielone na większej części ocenianego odcinka barierami w pasie rozdziału, co uniemożliwia przedostawanie się zwierząt na drugą stronę. Próby przekroczenia drogi przez zwierzęta mogą kończyć się ich śmiercią oraz bardzo często mogą stać się przyczyną bardzo niebezpiecznych wypadków z udziałem ludzi. Podjęte w ramach przebudowy drogi działania, związane z budową przejść, nie tylko zminimalizują straty, lecz nawet przywrócą (w pewnym stopniu) sytuację sprzed budowy drogi, czyli odwrócą niekorzystny trend związany z budową dróg. Obejmą one mianowicie budowę dwóch przejść dla zwierząt o standardzie tak zwanego „zielonego wiaduktu”. W celu jak najlepszego wyboru lokalizacji tych przejść, ze szczególnym uwzględnieniem tras wędrówek zwierząt oraz doboru parametrów technicznych dla poszczególnych gatunków zwierząt

PE1 – przejście górne, wspólne nad drogą S3 i linią kolejową E-59 (szerokość minimalna 70 m)

PE3 - przejście górne (szerokość minimalna 50 m)

 

ekrany akustyczne

Planowane jest wykonanie ekranów akustycznych w rejonie miejscowości Kliniska.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88