Serwis dla kierowców • Opisy
S7 Ostróda Północ - Ostróda Południe
Budowa drogi krajowej S7 Elbląg - Olsztynek, odcinek B - Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 18,4 km z czego 9,7 km (S7) i 8,7 km (dk 16)

- obecny etap: przetarg ograniczony, aktualizacja i optymalizacja przygotowanej dokumentacji

 

 

1. Etap zrealizowany:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach –  wydana 07.10.2009 (S7), 26.11.2009 (dk 16)

- decyzja ZRID dla S7 - wydana 02.07.2012

- decyzja ZRID dla obwodnicy Ostródy w ciągu dk16 - wydana 29. 07.2013

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek projektowanego odcinka drogi S7 znajduje się w km 144+106 istniejącej drogi nr 7 na wysokości skrzyzowania z droga wojewódzką nr 530, koniec w km 153+942 istniejącej drogi krajowej nr 7 w miejscowości Górka.

Początek obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 znajduje się  na przecięciu i z istniejącą drogą krajową nr 15 w km 361+040. Projektowany odcinek  drogi krajowej nr 16 biegnie nowym śladem aż do włączenia się w węzeł Ostróda Południe na przecięciu z projektowaną dogą S7.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- Klasa techniczna - S (S7), GP (dk16)
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

- Szerokość pasa rozdziału bez opasek wewnetrznych - dla S7 wynosi 11m, dla dk16 wynosi 4m

 

3. zakres inwestycji

- droga główna

- drogi dojazdowe i zbiorcze

- przebudowa dróg lokalnych w niezbędnym zakresie

- chodniki dla pieszych w przebudowanych ciągach dróg gminnych oraz nowo    

  wybudowanych dróg dojazdowych i zbiorczych

- ciąg pieszo-rowerowy wraz z przejściem pod S-7

- adaptacja istniejącej stacji paliw na MOP II „Ostróda”

 

4. obiekty inżynierskie

- 9 wiaduktów drogowych,
- 5 mostów,

- 1 przejście dla pieszych pod drogą S7,
- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,

 

5. 2 węzły drogowe - „Ostróda Północ” i „Ostróda Południe” oraz jedno skrzyżowanie na przecięciu projektowanej dk 16 z istniejącą dk 15
 

6. MOP II „Ostróda” w km 13+700, strona lewa na kierunku Warszawa – Gdańsk. Adaptacja istniejącej stacji paliw z zapleczem handlowym.

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne

 

IV. Bezpieczeństwo

Na projektowanej drodze ekspresowej, węzłach, skrzyżowaniach i drogach dojazdowych projektuje się następujące urządzeni a bezpieczeństwa ruchu:

- bariery sprężyste  środkowe w pasie dzielącym

- bariery sprężyste skrajne, gdzie wysokość nasypu przekracza 2m dla drogi ekspresowej przy pochyleniu skarp większym od 1:3 oraz na pozostałych drogach  przy wysokości nasypu powyżej 3,5m, a także w miejscach, gdzie występują przeszkody boczne, przepusty pod drogą itp.

- słupki prowadzące

- słupki przeszkodowe aktywne U-5c wraz z aktywnym znakiem C-9, C-10 w obrębie wlotów skrzyżowań na węzłach

- ogrodzenie zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt i płazów na jezdnię

 

 V Pliki do pobrania

Przebieg projektowanej drogi na mapie - S7 Ostróda Północ - Ostróda Południe (60 MB), dk 16 obwodnica Ostródy (30 MB)

 

 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88