Serwis dla kierowców • Opisy
DK74 obwodnica Hrubieszowa

oddział: Lublin

długość – 9,3 km

obecny etap – w budowie

lata realizacji: 2011 - 2015

wartość projektu: 179 mln zł

Etap zrealizowany:

06.07.2010 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Streszczenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w wydanej decyzji

25.08.2010 r. - przekazano do zaopiniowania materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

07.09.2010 r. - złożono w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie wnioski o wydanie pozwoleń wodno prawnych.

24.09.2010 r. - uzyskano pozwolenia wodno prawne.

29.09.2010 r. - złożono wniosek u Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

22.10.2010 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

14.01.2011 r. - unieważniono postępowanie z uwagi na to iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony. 

10.02.2011 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6.04.2011 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

9.06.2011 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę złożoną przez konsorcjum firm: HAK Construction z Katowic (lider), Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic (partnerzy) o wartości 147 483 650,06  zł.

21.07.2011 r. - podpisano umowę z wykonawcą prac.

5.08.2011 r. - przekazano plac budowy wykonawcy.

17.08.2011 r. - rozpoczęcie prac.

 

Etap w realizacji:

 

Budowa.

Więcej na stronie internetowej inwestycji

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Planowana inwestycja, polegająca na budowie obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej Nr 74 będzie zlokalizowana w województwie lubelskim, powiecie Hrubieszów na terenie gminy i miasta Hrubieszów po jego południowo – wschodniej stronie.

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • Klasa drogi - GP
  • Prędkość projektowa - Vp=80 km/h
  • Nośność - 115 kN/oś
  • Liczba jezdni - 1
  • Liczba pasów ruchu - 2
  • Szerokość jezdni – 7,0m
  • Szerokość pasów ruchu - 3,5m
  • Szerokość opaski bitumicznej - 1,0m
  • Szerokość poboczy ziemnych - 1,5m

 

Zakres inwestycji:

Budowę jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu drogi klasy GP wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę mostów i wiaduktów, pięciu jednopoziomowych skrzyżowań obwodnicy z istniejącymi drogami innych kategorii. Powstaną drogi dojazdowe (o łącznej długości ok. 7,4 km), chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych) oświetlenie skrzyżowań. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej, przebudowa drenażu oraz prace w obrębie rowów melioracyjnych

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 Przebieg planowanej obwodnicy m. Hrubieszów został wytrasowany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa” oraz wskazany jako zasadny przez „Studium techniczno-ekonomiczne przebiegu drogi krajowej nr 74 na odc. Janów Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów”, które zakładało dwa warianty przebiegu, zlokalizowane po południowej i wschodniej stronie miasta Hrubieszów oraz po południowej stronie miejscowości Teptiuków.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Studium (...)” obwodnica rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3413L, przebiegając przez tereny rolne, a dalej w kierunku stacji kolejowej Hrubieszów Wschód we wspólnym korytarzu komunikacyjnym z linią kolejową. Następnie trasa skręcała w kierunku północnym, a po przekroczeniu rzeki Huczwy w stronę wschodnią, omijając główną zabudowę wsi Teptiuków. Połączenie z drogą nr 74 przewidziano poza zabudową Teptiukowa.

W wyniku przeglądu wariantów trasy pod kątem waloryzacji przyrodniczej stwierdzono, że przebieg obwodnicy w wariancie II (długości 8,668 km) oraz częściowo w wariancie I (długości 8,350 km) po południowej stronie Teptiukowa byłby sprzeczny z celami ochronnymi Obszarów Natura 2000. Wariant II a także lokalnie wariant I biegły w zasięgu terenów zalewowych Bugu.

W ramach opracowanej Koncepcji Programowej wytyczono wariant III (długość 9,272 km), którego celem było odsunięcie trasy w końcowej części w stronę północną, w celu zmniejszenia zakresu kolizji z istniejącą zabudową Teptiukowa. W tym wariancie obwodnica po przekroczeniu rzeki Huczwy biegnie dalej w kierunku północnym do przecięcia z DK74, a następnie omija Teptiuków po stronie północnej, poprzez tereny rolne o przeciętnej lub niskiej wartości przyrodniczej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana dla wariantu III, który został opracowany w Stadium Projektu Budowlanego.

 

Obiekty inżynierskie:

W sumie w ciągu planowanej obwodnicy zaprojektowano 29 obiektów inżynierskich, w tym: cztery mosty, siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz 89 przepustów.

 

Węzły:

Zaprojektowano łącznicę, prowadzącą od ul. Kolejowej do obwodnicy m. Hrubieszów.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o długości 192 m), przejść dla zwierząt dużych (1 szt.) średnich (1 szt.) i małych (17 szt.), przejście dla płazów (3 szt.), nasadzenia zieleni (drzewa i krzewy). Ze względu na sąsiedztwo z dwoma Obszarami Natura 2000 zaprojektowano system szczelnego odwodnienia na całej długości trasy.

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88