Serwis dla kierowców • Opisy
S17 w. Lublin Felin – Piaski

 oddział: Lublin

długość – 13,1 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2010 - 2013

wartość projektu: 637,3 mln zł

Etap zrealizowany:

26.02.2008 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

28.03.2008 r. - do Ministra Środowiska wpłynęło odwołanie od DŚU.

8.10.2008 r. - uzyskano decyzję Ministra Środowiska utrzymującą w mocy DŚU.

17.11.2008 r. - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło odwołanie od decyzji MŚ.

17.12.2009 r. – Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

25.02.2010 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

7.07.2010 r. - uzyskano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w części dotyczącej drogi dojazdowej nr 7.

10.08.2010 r. - złożono skorygowany wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z wyłączeniem drogi dojazdowej nr 7.

9.09.2010 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród spełniających warunki zamawiającego: konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Agroman (wartość 399 121 132,91 zł, po uwzględnieniu zmian w podatku VAT 402 392 617,61 zł).

12.11.2010 r. - podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych, konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Agroman (umowny termin realizacji 24 miesiące).

2.12.2010 r. – Wojewoda lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5. Minister Infrastruktury dn. 8.06.2011 r. utrzymał w mocy decyzję ZRID. 

7.12.2010 r. – przekazano plac budowy dla zadania 5. Rozpoczęcie prac.

4.02.2011 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5a (od początku opracowania do km 1+262,25).

14.03.2011 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5a (od km 1+262,25 do końca opracowania).

14.06.2011 r. - otrzmano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5a (od km 1+262,25 do końca opracowania). Decyzja stała się ostateczna w dniu 1.08.2011 r.

18.07.2011 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5a (od początku opracowania do km 1+262,25). 

23.02.2012 r. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wydała uzupełniajacą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej nr 7.

11.07.2013 r. - oddanie do użytku

 

Galeria zdjęć

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji

 

II. Opis inwestycji:

 

Przebieg drogi:

Planowana trasa ekspresowa S17 pokryje się na znacznym odcinku z przebiegiem obecnej DK17(12). Powstanie nowy dojazd do Świdnika od al. Witosa w Lublinie (ul. „Projektowana”, klasy G) do al. Lotników Polskich w Świdniku.

 

Mapa orientacyjna inwestycji obejmująca przebudowę obecnej DK17

 

Mapa orientacyjna inwestycji obejmująca budowę nowego dojazdu do Świdnika

  

Podstawowe parametry techniczne:

 

Odcinek drogi klasy S

 • klasa techniczna drogi S, dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu,
 • prędkość projektowa - 100 km/h,
 • prędkość miarodajna - 110 km/h,
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m,
 • szerokość pasa awaryjnego 2,0 m,
 • nośność konstrukcji 115 kN.

   Odcinek drogi klasy GP

 • klasa techniczna drogi GP, dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu,
 • prędkość projektowa - 100 km/h, 
 • prędkość miarodajna - 110 km/h,
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m,
 • szerokość pobocza 1,50-2,50 m,
 • nośność konstrukcji 115 kN.

Odcinek drogi klasy G (zadanie 5a, nowy dojazd do Świdnika)

 

 • klasa techniczna drogi G dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
 • prędkość projektowa - 60 km/h, 
 • prędkość miarodajna - 70 km/h,
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m,
 • nośność konstrukcji 115 kN

Zakres inwestycji:

Przebudowa początkowego odcinka drogi krajowej klasy GP długości 1,68 km, rozbudowa do parametrów drogi ekspresowej pozostałego odcinka drogi krajowej długości 12,1 km (budowa węzła Lublin Felin wraz z włączeniem S17 do przebudowywanego odcinka wchodzi w zakres prac dla wcześniejszego odcinka) oraz budowa nowego dojazdu do Świdnika (droga klasy G o długości 2,5 km). Przewidziano także budowę i przebudowę dróg zbiorczych i dojazdowych (16 odcinków o łącznej długości 33 km) wraz z włączeniem do nich istniejących dróg gminnych i powiatowych. Na przecięciu ulicy Kusocińskiego z DK17(12) zaprojektowany został węzeł Świdnik będący jednocześnie węzłem łączącym projektowane drogi dojazdowe z drogą ekspresową. Przebudowane zostaną przystanki autobusowe zlokalizowane przy drodze głównej, powstaną chodniki wzdłuż dróg dojazdowych na odcinkach silnie zurbanizowanych oraz kładki dla pieszych.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Na etapie prac koncepcyjnych było brane pod uwagę wariantowanie techniczne.

 

Obiekty inżynierskie:

Budowa 15 obiektów inżynieryjnych, w tym czterech mostów, pięciu wiaduktów, sześciu kładek dla pieszych oraz przebudowa trzech istniejących mostów.

 

Węzły:

Świdnik – na przecięciu ulicy Kusocińskiego z DK12/17.

 

MOPy:

 • Wierzchowiska Drugie (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne. Docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe).
 • Bystrzejowice (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne. Docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe).

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 19 km), dwóch przejść dla zwierząt małych oraz szczelnego systemu odwodnienia (o długości ok. 14,9 km) z 20 zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Odcinek w. Lublin Felin – Piaski stanowi jedno z pięciu odrębnych zadań Budowy drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. W ramach tego zadania realizowany będzie również odcinek 5a - budowa ul. „Projektowanej” (obecnie Al. NSZZ „Solidarność”) klasy G, odcinek od al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do al. Lotników Polskich w Świdniku o długości ok. 2,5 km.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88