Serwis dla kierowców • Opisy
A4 w. Krzyż - w. Dębica Pustynia

Budowa Autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, na odcinku węzeł Krzyż - węzeł Dębica Wschód

7 maja 2013 r. w Krakowskim Oddziale GDDKiA podpisana została umowa na kontynuację budowy autostrady A4, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Heilit – Woerner Budowlana Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. Wartość umowy to 981,5 mln PLN. Kontrakt prowadzony będzie przez Krakowski Oddział GDDKiA.

25 lipca 2012 roku GDDKiA zerwała kontrakt z dotychczasowym wykonawcą tego odcinka - Konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska S.A., SIAC Construction Ltd, PBG S.A. i APRIVIA S.A. 

  

I. Podstawowe informacje o inwestycji

dł.34,8 km

obecny etap: w realizacji

lata realizacji 2010-2014

  

   

 

1. etapy realizacji:

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID): 8 czerwca 2010 roku.

Umowa o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 30 czerwca 2010r.

 

2. etap w realizacji:

Informacje z realizacji kontraktu na stronie internetowej projektu: http://www.a4tarnow-rzeszow.pl/

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Odcinek położony jest w województwie małopolskim i podkarpackim na terenie miasta Tarnowa, gminy: Lisia Góra, Czarna, Żyraków, Dębica.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna                       - A

- prędkość projektowa                 - 120 km/h

- ilość jezdni                               - 2

- ilość pasów ruchu                      - 4 (2x2)

- szerokość pasa ruchu                - 3,75 m

- szerokość pasa awaryjnego        - 3,0 m

- szerokość pasa dzielącego          - 12,5 m

- szerokość pobocza gruntowego   - 1,25 ÷ 1,80 m

- pochylenie poprzeczne jezdni na odc. prostym - 2,5%

- skrajnia pionowa                       - 4,7 m

- obciążenie dopuszczalne osi        - 115 kN/oś

- kategoria ruchu                        - KR 6

Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu kierunkach.

 

3. Zakres inwestycji:

 • budowa autostrady A-4 o długości około 34,80 km,
 • budowa dwóch bezkolizyjnych węzłów autostradowych „Dębica - Żyraków”
  i „Dębica – Pustynia”
 • budowa systemu dróg zbiorczych i dojazdowych oraz przebudowa istniejących dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych gminnych i dojazdowych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A-4 z dostosowaniem parametrów technicznych tych dróg do klasy Z, L, D;
 • budowa obiektów inżynierskich
 • budowa przepustów drogowych w ciągu autostrady i w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych: 73 przepusty ramowe, 250 przepustów rurowych,
 • budowa urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne współdziałające z systemem odwodnienia;
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne;
 • budowa elementów odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego tj. rowy otwarte, ścieki betonowe, wpusty ściekowe, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe i rewizyjne, drenaż krawędziowy;
 • budowa 2 miejsc obsługi podróżnych MOP typ I Jawornik i Jastrząbka – realizacja docelowa;
 • budowa obwodu utrzymania autostrady (OUA Straszęcin) w węźle Dębica Żyraków;
 • budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej:

        - budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady

        - przebudowa urządzeń melioracyjnych

        - budowa oświetlenia wraz zasilaniem

        - przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

        - przebudowa sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia

        - przebudowa linii niskiego i średniego napięcia

        - budowa łączności autostradowej

        - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

 • budowa ogrodzenia autostrady, w tym bramy, furtki, zabezpieczenia przejść nad ciekami.

 

4. W ramach kontraktu wybudowane zostaną obiekty inżynierskie tj. :

- 1 estakada,

- 5 mostów autostradowych,

- 10 wiaduktów autostradowych,

- 10 wiaduktów drogowych,

- 1 przejście dla pieszych pod autostradą,

- 5 przejść dla zwierząt nad autostradą,

 

5. Na przedmiotowym odcinku wybudowane zostaną dwa bezkolizyjne węzły autostradowe: węzeł „Dębica – Żyraków” i węzeł „Dębica – Pustynia” typu „trąbka”, wraz ze stacjami poboru opłat (SPO).

 

6. Wybudowane zostaną 2 miejsca obsługi podróżnych (MOP) I kategorii w m. Jawornik i Jastrząbka – realizacja docelowa.

 

7. Stacje poboru opłat (SPO) powstaną na węzłach: węźle „Dębica – Żyraków” i „Dębica – Pustynia” 

 

III. Ochrona środowiska

W ramach realizacji tej inwestycji powstaną następujące urządzenia ochrony środowiska:

1.Zieleń projektowana,

2.Budowa ekranów akustycznych,

3.Ogrodzenie autostrady przed wtargnięciem zwierząt,

4.Przejścia dla zwierząt,

5.Urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni.

 

Do podstawowych celów budowy autostrady A4 należy:

- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,

- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych (Ładna, Pogórska Wola),

- zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115kN,

- zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,

jak również:

- zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,

- poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),

- zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

 

Budowa analizowanego ciągu drogi ma newralgiczne znaczenie dla województwa małopolskiego i podkarpackiego. Projektowana droga przejmując większość ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 4 wpłynie na poprawę jej przepustowości, co ma szczególne znaczenie w przypadku obszarów zabudowanych, przez które ta droga przechodzi. Mniejsze zatłoczenie w tych obszarach poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno pieszym, rowerzystom, jak i użytkownikom zmotoryzowanym oraz wpłynie radykalnie na poprawę stanu środowiska.

 

Korzyści i efekty realizacji Projektu:

podczas budowy:

- ożywienie gospodarcze terenów przyległych,

- wzrost popytu na usługi,

- zastosowanie wyrobów krajowych,

- wzrost zatrudnienia,

podczas użytkowania:

- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych,

- oszczędność paliwa,

- płynność ruchu i komfort jazdy,

- zmniejszenie ilości wypadków,

- ograniczenie emisji spalin i hałasu,

- rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego

Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88