Serwis dla kierowców • Opisy
A4 w. Dębica Wschód - w. Rzeszów Zachód

Autostrada A-4 Tarnów-Rzeszów, na odcinku węzeł Dębica Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

 

30 października 2013 r. udostępniono do ruchu odcinek autostrady A4.

 

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

dł. 32,7 km

obecny etap: oddany do ruchu

lata realizacji: 2010-2013

wartość projektu: 1 730 461 418,77 zł

 

    

 

1. etap zrealizowany:

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID): 30 kwietnia 2010 r.

Podpisanie umowy: 10.05.2010 r.

Wykonawca: Budimex S.A.

Projektant: COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. (lider)/ MGGP S.A.(partner)/ MOSTY Katowice Sp. z o.o. (partner)/ ARCADIS Profil Sp. z o.o. (partner)

Zarządzanie projektem i nadzór nad realizacją robót: Konsorcjum ECM Group Polska Sp. z o. o./ AECOM Sp. z o.o./ AECOM Ltd.

Przekazanie placu budowy: 9 czerwca 2010 r.

Rozpoczęcie robót: 9 czerwca 2010 r.

Umowa o dofinansowaniu inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 30 czerwca 2010r.

Oddanei do ruchu 30 października 2013 r.

 

Szczegółowe informacje o kontrakcie: http://www.a4tarnow-rzeszow.pl/

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Odcinek położony jest w województwie podkarpackim na terenie części gminy Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - A

- prędkość projektowa - 120 km/h

- ilość jezdni - 2

- ilość pasów ruchu - 4 (2x2)

- szerokość pasa ruchu - 3,75 m

- szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m

- szerokość pasa dzielącego - 12,5 m

- szerokość pobocza gruntowego - 1,25 ÷ 1,80 m

- pochylenie poprzeczne jezdni na odc. prostym - 2,5%

- skrajnia pionowa - 4,7 m

- obciążenie dopuszczalne osi - 115 kN/oś

- kategoria ruchu - KR 6

Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu kierunkach.

 

3. Zakres inwestycji

 • budowa autostrady A-4 o długości około 32,75 km,
 • budowa systemu dróg zbiorczych i dojazdowych oraz przebudowę istniejących dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych gminnych i dojazdowych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A-4 z dostosowaniem parametrów technicznych tych dróg do klasy Z, L, D;
 • budowa obiektów inżynierskich
 • przepusty drogowe w ciągu autostrady i w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych:

- 59 ramowych żelbetowych,
- 30 rurowych łukowo-kołowych,
- 490 rurowych kołowych.

 • budowa urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne współdziałające z systemem odwodnienia;
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne;
 • budowa elementów odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego tj. rowy otwarte, ścieki betonowe, wpusty ściekowe, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe i rewizyjne, drenaż krawędziowy;
 • budowa 2 miejsc obsługi podróżnych (MOP) – realizacja docelowa;
 • budowę 2 miejsc obsługi podróżnych (MOP) typ III i II - przewidziane dla zagospodarowania w drugim etapie
 • budowę placu poboru opłat (PPO);
 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:

- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady

- przebudowa urządzeń melioracyjnych

- budowa oświetlenia wraz zasilaniem

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

- przebudowa sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia

- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia

- budowa łączności autostradowej

- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

 • budowę ogrodzenia autostrady, w tym bramy, furtki, zabezpieczenia przejść nad ciekami.

4. W ramach kontraktu wybudowane zostaną obiekty inżynierskie tj.:

- 1 most autostradowy

- 5 mostów autostradowych (zespolone z przejściami dla zwierząt)

- 12 wiaduktów autostradowych

- 12 wiaduktów drogowych

- 8 mostów drogowych

- 3 przejścia górą dla zwierząt dużych

- 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich

 

5. Na przedmiotowym odcinku wybudowany zostanie jeden bezkolizyjny węzeł autostradowy: węzeł „Ropczyce” typu „trąbka” wraz ze stacją poboru opłat SPO.

 

6. Wybudowane zostaną:

- 2 miejsca obsługi podróżnych (MOP) I kategorii w m. Bratkowice i Dąbry – realizacja docelowa;

- 2 miejsca obsługi podróżnych (MOP) II i III kategorii w m. Paszczyna Północ i Południe przewidziane dla zagospodarowania w drugim etapie.

 

7. Stacja poboru opłat (SPO) powstanie na węźle „Ropczyce”.

 

III. Ochrona środowiska

Urządzenia ochrony środowiska

- Odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz systemem rowów otwartych do odprowadzenie wód opadowych z jezdni autostrady, łącznic węzła, MOP-ów, PPO i SPO wraz z urządzeniami oczyszczającymi przed wprowadzeniem podczyszczonych wód do odbiorników,

- system zbiorników retencyjnych współdziałający z systemem odwodnienia,

- 9 pompowni wód opadowych wraz rurociągami tłocznymi

- 3 przejścia górą dla dużych zwierząt,

- 6 przejść dla zwierząt średnich (w tym 3 zintegrowane),

- 23 przejścia dla zwierząt małych,

- 9 przejść dla płazów,

- budowa ekranów akustycznych o łącznej długości około 33,45 km

- realizacja nasadzeń zieleni w pasie szer. 10 m po obu stronach autostrady

 

IV. Dodatkowe informacje

Budowa analizowanego ciągu drogi ma strategiczne znaczenie dla wszystkich województw południowej Polski a poprzez połączenie autostrady A1 i pozostałych dróg ekspresowych jakie będą realizowane, ma strategiczne znaczenie dla całej Polski i w szerokiej perspektywie dla Europy.

Projektowana droga przejmując większość ruchu tranzytowego z DK Nr 4 wpłynie na poprawę jej przepustowości, co ma szczególne znaczenie w przypadku obszarów zabudowanych, przez które ta droga przechodzi. Mniejsze zatłoczenie w tych obszarach poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno pieszym, rowerzystom, jak i użytkownikom zmotoryzowanym oraz wpłynie radykalnie na poprawę stanu środowiska. Autostrada stanowić będzie głównie połączenie Wrocławia, Warszawy (wraz z A1 i A2), Krakowa oraz Korczowej. Biegnąc dalej po stronie ukraińskiej droga ta łączy wyżej wymienione miasta z Kijowem.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88