A A A
INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdanski@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. centr. 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 67 38
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) – Żywiec


Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała – Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec
Nr projektu wg UoD:
POIS.06.01.00-00-026/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 09.09.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 24.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 26.08.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 1 208 773 162,20 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 789 679 318,86 PLN

 

Strona internetowa projektu: http://s69-bielsko-zywiec.pl/

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała—Żywiec, na odcinku od węzła „Mikuszowice” (dawniej „Żywiecka/Bystrzańska”) w Bielsku-Białej do węzła „Żywiec” w Żywcu, od km 9+100,00 do km 24+660. Długość projektowanej drogi wynosi 15,56 km, z czego 15,3 km stanowić będzie droga o przekroju dwujezdniowym, a 0,26 km stanowić będzie odcinek przejściowy, na którym następuje stopniowa zmiana przekroju z dwujezdniowego na jednojezdniowy na włączeniu do istniejącej jezdni wybudowanej w ramach odcinka węzeł „Żywiec”—węzeł „Browar.


Pod względem administracyjnym przedmiotowy odcinek drogi S-69 przebiegać będzie w całości przez teren województwa śląskiego w powiatach bielskim i żywieckim, w obrębie miast Bielsko-Biała i Żywiec oraz gmin Wilkowice, Buczkowice, Łodygowice i Lipowa.
Początek projektowanego odcinka drogi S-69 zlokalizowany jest na terenie miasta Bielsko-Biała w rejonie dzielnicy Mikuszowice (za węzłem „Mikuszowice”). Następnie projektowana droga przebiega w kierunku południowym przez tereny czterech gmin: Wilkowice, Buczkowice, Łodygowice oraz Lipowa. Koniec planowanego odcinka drogi S-69 zlokalizowany jest po zachodniej stronie miasta Żywiec, w rejonie dzielnicy Podlesie (węzeł „Żywiec”).


Projektowana droga ekspresowa S-69 na odcinku od węzła „Mikuszowice” w Bielsku-Białej do węzła „Żywiec” w Żywcu stanowi alternatywę dla istniejącej drogi krajowej DK-69 od km 5+980 do km 18+800. DK-69 na omawianym odcinku przebiega zarówno w terenie zabudowanym jak i niezabudowanym (ma charakter miejski i zamiejski).


Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”). Przedłużeniem S-69 na południe jest słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite w trakcie budowy.

 

Główne cele projektu:
- wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S-69 jako jednego z elementów podstawowego układu drogowego Polski i Regionu Śląskiego,
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
- dostosowanie przekroju drogi do prognozowanego ruchu,
- usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją,
- dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy S, w tym zapisów rozporządzeń w zakresie warunków technicznych dotyczących dróg publicznych i ich usytuowania oraz obiektów inżynierskich (Dz.U. nr 43  z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 oraz Dz.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735), geometryczno - wysokościowe rozwiązanie węzłów oraz odcinków dróg poprzecznych na ich przecięciach z trasą S-69,
- rozwiązanie obsługi przyległego terenu, w tym w szczególności przez budowę dróg ruchu lokalnego.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu:

Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała –Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka-Bystrzańska”) - Żywiec

 • Data podpisania umowy: 20.07.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/R-1/S-69/M-Ż/2009.
 • Wykonawca: Polimex-Mostostal S.A. (Lider), DOPRASTAV, a. s. (Partner), „MOSTMAR” S.A. Firma „MOSTMAR” S.A. ogłosiła upadłość.
 • Wartość: 645 983 972,83 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy plus łącznie (zgodnie z podpisanymi aneksami) 327 dni.
Zamawiający w dniu 31.12.2013r. odstąpił od ww. umowy z Wykonawcą robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W dniu 02.01.2014 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego Wykonawcy na dokończenie robót.
Zamawiający – GDDKiA O/Katowice -  planuje podpisać umowę z nowym Wykonawcą w kwietniu 2014r.
Zgodnie z ogłoszeniem termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 9 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. Zgodnie z SIWZ dzień rozpoczęcia robót będzie zgodny z dniem podpisania umowy.  Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. (od 15 grudnia do 15 marca).  Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do ukończenia Robót wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz  Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w zakresie drogi S-69 od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem) w terminie 4 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
 

Tytuł kontraktu:
"Zarządzanie projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”

 • Umowa nr: 73/R-1/Zarządz./S-69/M-Ż/2009, data podpisania umowy: 06.08.2010 r.
 • Wykonawca: Lafrentz – Polska Sp. z o.o. (Lider), Inwestycje, Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość: 5 720 705,09 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 44 miesiące plus 30 dni zgodnie z podpisanym aneksem.

Tytuł kontraktu:
Realizacja zamówienia uzupełniającego do umowy 73/R-1/Zarządz./S-69/M-Ż/2009 z dnia 06.08.2012 roku na usługę polegającą na: "Zarządzaniu projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”

 • Umowa nr: GDDKiA/O-KA/73/R-1/Zarządz./S-69/M-Ż/zam.uzup./2013, data podpisania umowy: 21.06.2013 r.
 • Wykonawca: Lafrentz – Polska Sp. z o.o. (Lider), Inwestycje, Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość: 2 693 369,68 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do 31.05.2014 r.