Serwis GDDKiA • Działanie 6.1
Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) – Żywiec


Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała – Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec
Nr projektu wg UoD:
POIS.06.01.00-00-026/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 09.09.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 24.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 26.08.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 1 208 773 162,20 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 789 679 318,86 PLN

 

Strona internetowa projektu: http://s69-bielsko-zywiec.pl/

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała—Żywiec, na odcinku od węzła „Mikuszowice” (dawniej „Żywiecka/Bystrzańska”) w Bielsku-Białej do węzła „Żywiec” w Żywcu, od km 9+100,00 do km 24+660. Długość projektowanej drogi wynosi 15,56 km, z czego 15,3 km stanowić będzie droga o przekroju dwujezdniowym, a 0,26 km stanowić będzie odcinek przejściowy, na którym następuje stopniowa zmiana przekroju z dwujezdniowego na jednojezdniowy na włączeniu do istniejącej jezdni wybudowanej w ramach odcinka węzeł „Żywiec”—węzeł „Browar.


Pod względem administracyjnym przedmiotowy odcinek drogi S-69 przebiegać będzie w całości przez teren województwa śląskiego w powiatach bielskim i żywieckim, w obrębie miast Bielsko-Biała i Żywiec oraz gmin Wilkowice, Buczkowice, Łodygowice i Lipowa.
Początek projektowanego odcinka drogi S-69 zlokalizowany jest na terenie miasta Bielsko-Biała w rejonie dzielnicy Mikuszowice (za węzłem „Mikuszowice”). Następnie projektowana droga przebiega w kierunku południowym przez tereny czterech gmin: Wilkowice, Buczkowice, Łodygowice oraz Lipowa. Koniec planowanego odcinka drogi S-69 zlokalizowany jest po zachodniej stronie miasta Żywiec, w rejonie dzielnicy Podlesie (węzeł „Żywiec”).


Projektowana droga ekspresowa S-69 na odcinku od węzła „Mikuszowice” w Bielsku-Białej do węzła „Żywiec” w Żywcu stanowi alternatywę dla istniejącej drogi krajowej DK-69 od km 5+980 do km 18+800. DK-69 na omawianym odcinku przebiega zarówno w terenie zabudowanym jak i niezabudowanym (ma charakter miejski i zamiejski).


Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”). Przedłużeniem S-69 na południe jest słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite w trakcie budowy.

 

Główne cele projektu:
- wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S-69 jako jednego z elementów podstawowego układu drogowego Polski i Regionu Śląskiego,
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
- dostosowanie przekroju drogi do prognozowanego ruchu,
- usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją,
- dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy S, w tym zapisów rozporządzeń w zakresie warunków technicznych dotyczących dróg publicznych i ich usytuowania oraz obiektów inżynierskich (Dz.U. nr 43  z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 oraz Dz.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735), geometryczno - wysokościowe rozwiązanie węzłów oraz odcinków dróg poprzecznych na ich przecięciach z trasą S-69,
- rozwiązanie obsługi przyległego terenu, w tym w szczególności przez budowę dróg ruchu lokalnego.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu:

Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała –Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka-Bystrzańska”) - Żywiec

 • Data podpisania umowy: 20.07.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/R-1/S-69/M-Ż/2009.
 • Wykonawca: Polimex-Mostostal S.A. (Lider), DOPRASTAV, a. s. (Partner), „MOSTMAR” S.A. Firma „MOSTMAR” S.A. ogłosiła upadłość.
 • Wartość: 645 983 972,83 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy plus łącznie (zgodnie z podpisanymi aneksami) 327 dni.
Zamawiający w dniu 31.12.2013r. odstąpił od ww. umowy z Wykonawcą robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W dniu 02.01.2014 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego Wykonawcy na dokończenie robót.
Zamawiający – GDDKiA O/Katowice -  planuje podpisać umowę z nowym Wykonawcą w kwietniu 2014r.
Zgodnie z ogłoszeniem termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 9 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. Zgodnie z SIWZ dzień rozpoczęcia robót będzie zgodny z dniem podpisania umowy.  Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. (od 15 grudnia do 15 marca).  Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do ukończenia Robót wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz  Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w zakresie drogi S-69 od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem) w terminie 4 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
 

Tytuł kontraktu:
"Zarządzanie projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”

 • Umowa nr: 73/R-1/Zarządz./S-69/M-Ż/2009, data podpisania umowy: 06.08.2010 r.
 • Wykonawca: Lafrentz – Polska Sp. z o.o. (Lider), Inwestycje, Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość: 5 720 705,09 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 44 miesiące plus 30 dni zgodnie z podpisanym aneksem.

Tytuł kontraktu:
Realizacja zamówienia uzupełniającego do umowy 73/R-1/Zarządz./S-69/M-Ż/2009 z dnia 06.08.2012 roku na usługę polegającą na: "Zarządzaniu projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”

 • Umowa nr: GDDKiA/O-KA/73/R-1/Zarządz./S-69/M-Ż/zam.uzup./2013, data podpisania umowy: 21.06.2013 r.
 • Wykonawca: Lafrentz – Polska Sp. z o.o. (Lider), Inwestycje, Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość: 2 693 369,68 PLN netto.
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do 31.05.2014 r.
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88