Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


 

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Infrastrukturalnych: www.mr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca dla projektów drogowych - Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl

Główny serwis POIiŚ:  www.pois.gov.pl

 

Zgodnie z obowiązującym od 24 lutego 2017 r. wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego dla  POIiŚ 2014-2020, ich podział jest następujący:

Oś priorytetowa III:  Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

  • Działania 3.1  Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Oś priorytetowa IV:  Infrastruktura drogowa dla miast

  • Działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
  • Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest beneficjentem 76 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym: 49 projektów w Działaniu 3.1,  11 projektów w Działaniu 4.1 oraz 16 projektów w Działaniu 4.2. Łączna kwota alokacji dostępna na projekty GDDKiA to 9,942 mld EUR.

Aktualna lista jest dostępna na stronie: 

https://www.pois.gov.pl/media/33883/Zal_5_Wykaz_projektow_zidetyfikowanych_1_14.pdf

 

Informacja o projektach POIiŚ w GDDKiA (stan na dzień: 29.09.2017 r.)

Wnioski o dofinansowanie:            40 - pełna lista wniosków

Umowy o dofinansowanie:             36 - pełna lista umów

 

Alokacja dla GDDKiA wynosi:

- Priorytet III

działanie 3.1 - 7,863 mld euro

- Priorytet IV - 2,079 mld euro

działanie 4.1 - 0,832 mld euro

działanie 4.2 - 1,274 mld euro

Wnioski o płatność:        234 na kwotę 15,192 mld zł wydatków kwalifikowalnych

Certyfikacja:                   212 wniosków na kwotę 13,774 mld zł

Zasilenia KFD z tytułu refundacji:        11,066 mld zł