Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2017


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 stycznia 2017 roku zmiejące zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2016 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia i rozwoju systemu SAP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez GDDKiA. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do wdrażania Krajowego Systemu Poboru Opłat. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego i zadań obronnych oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa w 2017 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie stosowania instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I - roboty drogowe. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania zespołu do okreśelenia zadań, w zakresie pełnienia funkcji inwestora oraz wykonywania innych zadań zarządcy drogi, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przeglądu materiałów, chronionych jako informacje niejawne, wytworoznych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu dróg krajowych oraz warunków przejazdu po nich pojazdów nienormatywnych na podstawie zezwolenia kategorii V lub VI. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia Krajowego Systemu Poboru Opłat Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 czwerwca 2017 roku w sprawie powołania Rady Naukowej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 czwerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 czwerwca 2017 roku w sprawie podziału zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 czerwca 2017 roku uchylające zarządzenie w sprawie procedur Systemu Zarządzania Jaokścią, zgodnego z normą ISO 9001, w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 6 lipca 2017 roku w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad . Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 12 lipca 2017 roku w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 13 lipca 2017 roku w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 21 lipca 2017 roku w sprawie windykacji należności w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 21 lipca 2017 roku w sprawie określenia stanowisk, funkcji oraz czynności zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 21 lipca 2017 roku w sprawie prac legislacyjnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie procedury odstąpienia i przywrócenia poboru opłat za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 10 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia,

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 10 sierpnia 2017 roku uchylające zarządzenie w sprawie zamawiania badań naukowych, prac rozwojowych oraz usług badawczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia,

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 września 2017 roku w sprawie określenia zasad działania Centralnego Zasobu Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimoego utrzymania dróg". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2017 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powierzenia Oddziałowi GDDKiA w Lublinie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku granica województwa podlaskiego - Łosice - granica województwa lubelskiego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 roku w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GDDKiA w 2017 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad działania Centralnego Zasobu Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 października 2017 roku uchylające zarządzenie w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSb w GDDKiA. Tekst zarządzenia