Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2005


Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie dodatkowych środków rejestracyjnych stosowanych w Kancelarii Tajnej centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jej oddziałach w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i komórkach obronnych.

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których zajmowanie lub wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu Wydziałowi Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na doradztwo prawne i reprezentowanie prawne GDDKiA w postępowaniach arbitrażowych.

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie eksploatacji i przetwarzania baz danych dotyczących przepustów w Systemie Gospodarki Mostowej.pobierz

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. pobierz

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonania planu osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym na obszarze kraju.pobierz

Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych w trakcie generalnego pomiaru ruchu. pobierz

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca  2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. pobierz, załącznik

 

 

Zarządzeniem nr 14 z dnia 7 lipca 2005 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wprowadził do stosowania w strukturach GDDKiA „Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”, na które składają się:

„Instrukcja przeprowadzania przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich”

„Instrukcja przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich”

„Instrukcja przeprowadzania przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich”

Instrukcje zostały opracowane przez zespół pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej, działających w SITK RP Oddział Rzeszów w ramach realizacji pracy naukowo-badawczej pt.” System kontroli stanu technicznego i oceny przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem warunków i środowiska ich użytkowania”.

Dotychczas stosowane przy przeglądach obiektów mostowych instrukcje GDDP z 1990 r., a mianowicie: DP.T.16M, DP.T.17M, DP.T.18M - utraciły ważność.

Treść nowo opracowanych instrukcji została dostosowana do odpowiednich zapisów o okresowych kontrolach obiektów budowlanych zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016] oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582].

Każda instrukcja zawiera szczegółowe zasady przeprowadzania określonego rodzaju przeglądu wraz ze wzorami protokołów lub raportów z ich przeprowadzenia dla wszystkich rodzajów obiektów inżynierskich.

 Wprowadzono obligatoryjność instrukcji od 1 stycznia 2006 roku. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem modułu obsługującego bazę kart przeglądów podstawowych i szczegółowych systemu SGM 2004 do wymagań nowych „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich”.

Instrukcje w formie książkowej są do nabycia w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Rzeszowie, 35-069 Rzeszów, ul. Kopernika 1, tel./fax (0-17) 852-05-57, e-mail: rzeszow@sitk.org.pl

Ponadto instrukcje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w dziale Mosty - zobacz)

 

mgr inż. Adam Kaszyński

Główny Inspektor Mostowy

 

 

  

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca   2005 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. pobierz

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca  2005 r. w sprawie zasady finansowania i rozliczania zadań z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego. 

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca  2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. pobierz

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca  2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA. pobierz załącznik

 

Standard jest opisem wymagań, dotyczących zakresu i formy zapisu danych przestrzennych i opisowych, gromadzonych na etapie: dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i ewidencjonowania nieruchomości w celu zasilania Systemu Informacji o Nieruchomościach GDDKiA.

 

Dane wchodzące w skład dokumentacji, wymagane standardem, są danymi obiektowymi i można je podzielić na dwa zasadnicze rodzaje. Są to dane tekstowe zawierające charakterystykę opisową poszczególnych elementów dokumentacji oraz dane graficzne prezentujące położenie i geometrię poszczególnych obiektów wchodzących w skład dokumentacji. Dane opisowe częściowo funkcjonują jako atrybuty tekstowe obiektów graficznych, a częściowo jako niezależne zbiory opisowe pośrednio związane z obiektami geometrycznymi.

 

Dodatkowe informacje dotyczące Systemu Informacji o Nieruchomościach można uzyskać w Biurze Przygotowania Inwestycji - Wydziale Nieruchomości, tel. (~22) 375-87-06 lub 375-87-08.

mgr Marek Szklarski

Biuro Przygotowania Inwestycji

 

 

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia  2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych. pobierz załącznik

 

Zarządzeniem Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych, została wprowadzona do stosowania „Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych”, wykonana na zlecenie GDDKiA przez Zespół autorski Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Tadeusza Sandeckiego, prof. PW.

 

Dystrybucją ww. opracowania zajmuje się Wydawnictwo „Polskie Drogi” Sp. z o.o., Warszawa ul. Dobrowoja 17/11, tel./fax (022) 810 43 82, 870 60 41,

e-mail: redakcja@polskiedrogi.com.pl.

mgr inż. Zofia Jaroszewska-Krak

Biuro Przygotowania Inwestycji

 

 

Zarządzenie Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 września   2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji „Znaki umowne stosowane do opisu infrastruktury drogowej”. pobierz

 

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. pobierz


Zarządzenie Nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 września  2005 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. pobierz


Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 listopada  2005 r. w sprawie kontroli przygotowania oddziałów GDDKiA do zimowego utrzymania dróg oraz stanu utrzymania dróg krajowych w trakcie trwania sezonu zimowego. zobacz

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada  2005 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.  zobacz
Załącznik

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada  2005 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. zobacz

 

Zarządzenie Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada  2005 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych systemu oceny stanu poboczy i odwodnienia dróg (SOPO). zobacz

 

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 listopada  2005 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. przygotowania propozycji nowelizacji ustaw w zakresie ochrony środowiska w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia  2005 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. treść zarządzenia, pobierz załącznik