Wypadki na drogach krajowych


Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych

Poniższe opracowania przedstawiają podstawowe statystyki wypadków drogowych, które miały miejsce na istniejącej sieci dróg krajowych, z wyjątkiem tych odcinków dróg, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu.

 

Zbiory danych o wypadkach, przekazane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, zostały zweryfikowane przez poszczególne Oddziały GDDKiA, w zakresie lokalizacji miejsca wypadku.

 

W dniu 1 lipca 2006 roku została wprowadzona nowa karta zdarzenia drogowego. W nowej karcie zmianie uległa część pól, jak również dopuszczono możliwość wielokrotnego, bardziej szczegółowego wyboru opisującego niektóre pozycje.

 

Określenia przyjęte w opracowaniach, są zgodne z Zarządzeniem nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006r.

  • wypadek drogowy - zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary
    w ludziach, w tym także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy,
  • śmiertelna ofiara wypadku - osoba zmarła na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni od dnia wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała,
  • osoba ciężko ranna - osoba, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała lub urazów w postaci np. złamań, uszkodzeń organów wewnętrznych, poważnych ran ciętych i szarpanych,
  • osoba lekko ranna - osoba, która poniosła uszczerbek na zdrowiu inny niż określony w punkcie powyżej, naruszający czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający nie dłużej niż 7 dni, stwierdzony przez lekarza.

Statystyka wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych

W poniższych dokumentach przedstawiono opracowane statystyki wraz z syntezą dla poszczególnych lat: