Liczba gości: 2774
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-22
Zamawiający: Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, tel. (+48 85) 6645839, fax. (+48 85) 6513783; 6526157
www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przewiduje się realizację zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej
do uzyskania decyzji o: Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do ogłoszenia przetargu na wykonanie
robót budowlanych, do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu indywidualnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wraz z wypełnieniem wnioskuna dla następujących zadań: Zadanie I: Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S 8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku od km 175 + 202,00 do km 181 + 692,54, długości 6,49 km (część I);
Zadanie II: Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów
Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na
odcinku od km 197 + 550,00 do km 205 + 557,00, długości 8,027 km (część II)
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi: ustawami, rozporządzeniami,
zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wytycznymi.
Zakres zamówienia
W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie:
- Dróg klasy S [ekspresowych] o przebiegu ustalonym posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami
środowiskowymi oraz protokołami Zespołów i Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, uzyskanych w
ramach procedury obowiązującej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- Przebudowy istniejącej sieci dróg powiązanych z projektowanymi obwodnicami,
- Dróg "serwisowych" (obsługujących ruch lokalny oraz odcinków dróg autobusowych),
- Systemów odwadniania drogi,
- Infrastruktury technicznej projektowanych dróg,
- Przebudowy istniejącej kolidującej infrastruktury,
- Urządzeń chroniących środowisko (przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych itp.),
- Węzłów, skrzyżowań,
- Mostów,
- Wiaduktów nad drogami poprzecznymi,
- Innych niezbędnych elementów i obiektów wymaganych do oddania drogi do eksploatacji,
Planowane obwodnice nie kolidują z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
obszarami parków narodowych i krajobrazowych.
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na:
Zadanie I: Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S 8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku od km 175 + 202,00 do km 181 + 692,54, długości 6,49 km (część I);
Zadanie II: Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku od km 197 + 550,00 do km 205 + 557,00, długości 8,027 km (część II)
Numer przetargu: 16/DP/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 9 miesięcy
Wadium: część I - 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN),
część II - 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN)
(na etapie składania ofert).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena (cena - 100%)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień ani odpowiedzi na zapytania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Helena Zdanowicz, tel. 0-85 66 45 839
Termin składania wniosków: 2010-05-24 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Termin składania wniosków upływa dnia 24.05.2010 r. o godzinie 09.50 czasu lokalnego w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 104 (sekretariat).
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk
Cena: część I - 819 840,00 zł brutto
w cenie podatek 22% VAT w wysokości 147 840,00 zł
część II - 1 016 260,00 zł brutto w cenie podatek 22% VAT w wysokości 183 260,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 20/09/2010
Liczba otrzymanych ofert: część I - 5
cześć II - 6
Oferta z najniższą ceną: część I - Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk
819 840,00 zł brutto w cenie podatek 22% VAT w wysokości 147 840,00 zł
częśc II - Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk
1 016 260,00 zł brutto w cenie podatek 22% VAT w wysokości 183 260,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: część I - Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
2 208 200,00 zł brutto w cenie podatek 22% VAT w wysokości 398 200,00 zł
część II - Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
2 385 100,00 zł w cenie podatek 22% VAT w wysokości 430 100,00 zł
hzdanowicz@gddkia.gov.pl drukuj