Liczba gości: 1199
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-13
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1a
77-300 Człuchów,
Przedmiot zamówienia: BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD KM 230+549 DO KM 232+352 OD GRANICY MIASTA DO UL. SZCZECIŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁUCHÓW
Zakres robót obejmuje m.in.:
a) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej - 3720,6 m2.
b) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej - 2875,15m2.
c) Ustawienie obrzeży betonowych - 3634,4 m.
d) Ustawienie krawężników betonowych - 215,2 m.
e) Ułożenie ścieku z elementów betonowych - 28,0 m.
Opis przedmiotu zamówienia: BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD KM 230+549 DO KM 232+352 OD GRANICY MIASTA DO UL. SZCZECIŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁUCHÓW
Numer przetargu: ZP/62/Z-11/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 75 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów,
Opłata (o ile dotyczy) 82,40 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku, Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku Nr 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zenon Ciszewski - Kierownik Rejonu w Człuchowie,
- w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Monika Wójcik - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Człuchowie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów, sekretariat.
Do dnia 30.07.2010 do godziny 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj