Liczba gości: 1459
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-09
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Usługi polegają na wykonaniu ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych (łącznie z pracami ziemnymi) oraz opracowaniem wyników badań na dziewięciu stanowiskach, o łącznej powierzchni 469,5 ara. Stanowiska archeologiczne wyznaczono na podstawie wyprzedzających prac powierzchniowo-sondażowych, których wyniki zostały zatwierdzone przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Konieczność wykonania prac archeologicznych wynika z zakresu ochrony konserwatorskiej określonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Badania archeologiczne na przedmiotowej inwestycji należy wykonać w granicach pasa drogowego.
Opis przedmiotu zamówienia: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA I DOJAZDÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ
Numer przetargu: ZP/22/P-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:
a) wykonanie całości terenowych prac wykopaliskowych (wraz z pracami ziemnymi) do dnia 30 listopada 2010 roku,
b) opracowanie wyników badań do dnia 30 listopada 2011 roku.
Wadium: 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy PLN).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Cena: 170,50 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr Andrzej Gołębiewski - Starszy Inspektor ds. Archeologicznych w Wydziale Ochrony Środowiska.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 20/05/2010 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
1) Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Patrice Lumumby 1/3, 91-404 Łódź

2) Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

3) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-958 Gdańsk
Cena: cena umowna netto 945 872,36 PLN,
podatek VAT 22 % 25 822,50 PLN, (tylko odnośnie prac ziemnych)
cena umowna brutto 971 694,86 PLN
Data udzielenia zamówienia: 05.08.2010
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa brutto 971 694,86
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa brutto 1 076 941,00
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj