Liczba gości: 1294
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp ul. Kostrzyńska 4a
95 72 284 46 95 72 238 09
Przedmiot zamówienia: nie dotyczy
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych
Dz.U. z 29.06.2010 nr 114 poz.761
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/04/2010
Termin realizacji: 7 dni od zawarcia umowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena oferowana
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27
w dniu 22.09.2010 godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: nie wpłyneła żadna oferta
    ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj