Liczba gości: 1399
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie
03-808 WARSZAWA
UL. MIŃSKA 25
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego.
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego.
Numer przetargu: 64/2008
Termin realizacji: do dnia 30.11.2009 r
Wadium: wadium 150 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej zamawiającego (www.gddkia.gov.pl) lub w siedzibie zamawiającego: VII piętro, pokój 713, gotówką (40 PLN), bądź przesyłką pocztową za pobraniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Wiercioch - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - pokój 712, tel. 022 870-65-49, fax. 022 323-11-17 w godz. 900 - 1400 (codziennie prócz sobót i świąt) awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa nr pokoju 713, VII piętro do dnia 31-07-2008 r. godz. 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa nr pokoju 824, VIII piętro, dnia 06-08-2008 r. godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: MP-MOSTY Sp. z o. o. i Tebodin SAP-Projekt Sp. z o. o.
Adres 1) 30-709 Kraków, ul. Stoczniowców 3 2) 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7
Cena: 14.506.410,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 20/10/2008
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 14.506.410,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: 35.950.960,00 PLN
awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl drukuj