Liczba gości: 958
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-19
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany uszkodzonych dylatacji na wyznaczonych obiektach mostowych w ciągu drogi nr 6 w km od 314+120 do 321+560 na odcinku Obwodnicy Trójmiasta.
Opis przedmiotu zamówienia: WYMIANA DYLATACJI NA OBIEKTACH MOSTOWYCH W CIĄGU OBWODNICY TRÓJMIASTA W KM OD 314+120 DO 321+560
Numer przetargu: ZP/23/Z-4/2010
Termin realizacji: Okres w miesiącach: 5 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
Zakłada się, że normalne dni pracy to sobota, niedziela oraz święta, w godzinach od 7:00 do 19:00.
Praca wykonywana będzie w pełnym systemie dwuzmianowym w godzinach od 7:00 do 22:00 (lub nawet trzyzmianowym), jeżeli będzie to niezbędne z punktu widzenia technologii robót, organizacji ruchu lub konieczności dotrzymania terminów umownych.
Zakłada się, że w czasie trwania okresu wakacyjnego roboty zostaną wstrzymane.
Wadium: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 13,50 PLN
Powyższa wycena dotyczy wersji elektronicznej dokumentacji.
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej (wraz z płytką CD z zamieszczoną na niej dokumentacją projektową) w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Longin Ewald - Specjalista w Wydziale Mostów.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 04/05/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Miejsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REKMA TRADING POLAN Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 7/7a
31-150 Kraków
Cena: Cena netto: 889 328,50 PLN
podatek VAT 195 652,27 PLN
Cena brutto 1 084 980,77 PLN
Data udzielenia zamówienia: 20.05.2010
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 889 328,50 PLN
podatek VAT 195 652,27 PLN
Cena brutto 1 084 980,77 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 889 328,50 PLN
podatek VAT 195 652,27 PLN
Cena brutto 1 084 980,77 PLN
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj