Liczba gości: 1193
Data wszczęcia postępowania: 2010-03-30
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Remont ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej Nr 55 na odcinku od km 64+015,20 do km 64+314,30 w miejscowości Kwidzyn
Opis przedmiotu zamówienia: Remont ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej Nr 55 na odcinku od km 64+015,20 do km 64+314,30 w miejscowości Kwidzyn
Numer przetargu: ZP/19/Z-15/2010
Termin realizacji: 40 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon Tczew, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata (o ile dotyczy) 112,80 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13
Data: 14/04/2010 Godzina: 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Wielobranżowych
Krzysztof Strzelczyk
ul. Rypińska 66
82-550 Prabuty
Cena: cena ofertowa netto - 503 859,81 PLN
Podatek Vat 22% - 110 849,16 PLN
Cena ofertowa brutto - 614 708,97 PLN
Data udzielenia zamówienia: 28/04/2010
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa brutto - 614 708,97 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa brutto - 738 064,62 PLN
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj