Liczba gości: 855
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-29
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i podłączenie do istniejących 3 ram automatycznej konsoli sterowniczo-odczytowej do badań betonów w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie i modułu sprężystości wraz z jej kalibracją i wzorcowaniem.
Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawę sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do Laboratorium Zamawiającego,
- uruchomienie sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w Laboratorium Zamawiającego,
- kalibrację i wzorcowanie w Laboratorium Zamawiającego,
- przeszkolenie i instruktaż osób przewidzianych do obsługi wymienionego sprzętu,
- udzielenie gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru zrealizowanego zamówienia.
- zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na okres użytkowania dostarczonego sprzętu,
- sprzęt powinien być wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim oraz wymagane deklaracje zgodności.
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA I PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCYCH 3 RAM AUTOMATYCZNEJ KONSOLI STEROWNICZO-ODCZYTOWEJ DO BADAŃ BETONÓW W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE, ZGINANIE I MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI WRAZ Z JEJ KALIBRACJĄ
I WZORCOWANIEM
Numer przetargu: GDDKiA-OGd-ZP/67/R-3/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: 1 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 6,90 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Stanisław Kozioł - Kierownik Laboratorium Drogowego;
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 10/08/2010 do godziny 12:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CONTROLA Polska Sp. z o.o.
Al. jana Pawła II 80 lok. B 18
00-175 Warszawa
Cena: Cena umowna netto: 72 950,00 PLN
Podatek Vat: 16 049,00 PLN
Cena umowna brutto: 88 999,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 18/08/2010
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 72 950,00 PLN
Podatek Vat: 16 049,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 88 999,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 72 950,00 PLN
Podatek Vat: 16 049,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 88 999,00 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj