Liczba gości: 1276
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-28
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje:
a) Roboty budowlane zakresie dróg krajowych,
b) Roboty w zakresie usuwania gleby;
c) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
d) Przepusty;
e) Roboty odwadniające;
f) Oznakowanie drogowe;
g) Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych;
h) Roboty w zakresie chodników;
i) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;
j) Roboty budowlane w zakresie gazociągów;
k) Roboty budowlane w zakresie telekomunikacji,
l) Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego,
ł) Usługa wycinania drzew,
m) Roboty instalacyjne elektryczne,
n) Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli.
Opis przedmiotu zamówienia: ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA ODCINKU BYTÓW -MĄDRZECHOWO OD KM 225+999 DO KM 228+969
Numer przetargu: ZP/30/R-1/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 120 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy - najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) - najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 340 000 PLN (słownie złotych: trzysta czterdzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 3 042,96 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami następującą osobę:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania - Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 17/05/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena: Cena umowna netto 9 979 997,13 PLN,
Podatek VAT 22 %: 2 195 599,37 PLN,
Cena umowna brutto 12 175 596,50 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 02.06.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa brutto 12 171 854,23 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa brutto 19 489 060,89
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj