Liczba gości: 1549
Data wszczęcia postępowania: 2010-03-24
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane, która zawarta zostanie w wyniku odrębnego postępowania, której przedmiotem są roboty budowlane związane z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w rejonie miasta Kwidzyna, na nowym przebiegu drogi krajowej Nr 90, objętej również Kontraktem i stanowiącej dojazdy do mostu.
Opis przedmiotu zamówienia: ZARZĄDZANIE I NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90
Numer przetargu: ZP/16/Z-4/2010
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
- 32 miesięcy - okres realizacji robót;
- 60 miesięcy - okres gwarancji (liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia).
2. Na 32 miesiące obejmujące okres realizacji robót składa się:
- 1 miesiąc - przed datą rozpoczęcia robót budowlano-montażowych, na zapoznanie się z dokumentacją;
- 27 miesięcy - realizacji robót;
- 4 miesiące - po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, na rozliczenie końcowe Kontraktu, na sprawozdawczość i usuwanie wad i usterek przez Wykonawcę robót.
3. Zakłada się, że data rozpoczęcia usługi nadzoru będzie miała miejsce w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy i zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą.
4. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia, to II KWARTAŁ 2010 roku.
Ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia robót budowlanych może ulec zmianie, co może doprowadzić do przesunięcia daty rozpoczęcia usługi nadzoru wykraczającego poza wskazany w pkt. 3 okres 3 miesięcy.
5. Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru (z okresem gwarancyjnym włącznie).
Wadium: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy PLN)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 27,90 PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Longin Ewald - Kierownik Projektu w Wydziale Mostów.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 05/05/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Miejsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
ul. Julianowska 13
03-338 Warszawa
Baks Sp. z o.o.
ul. Żywiczna 22
03-179 Warszawa
Cena: Cena netto 6 459 239,88 PLN
Podatek 22%VAT 1 421 032,77 PLN
Cena brutto 7 880 272,65 PLN
Data udzielenia zamówienia: 14.07.2010
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 5 949 422,16 PLN
Podatek 22%VAT 1 308 872,88 PLN
Cena brutto 7 258 295,03 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 6 878 300,00 PLN
Podatek 22%VAT 1 513 226,00 PLN
Cena brutto 8 391 526,00 PLN
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj