Liczba gości: 836
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-08
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług określonych w pkt. II.1.1) Ogłoszenia oraz polega na:
1. Pobraniu próbek,
2. Wykonaniu analiz laboratoryjnych zawiesiny ogólnej,
3. Wykonaniu analiz laboratoryjnych węglowodorów ropopochodnych,
4. Opracowaniu wyników.
Opis przedmiotu zamówienia: "WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU 2010"
Numer przetargu: ZP/56/P-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 29.11.2010 r.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 10,50 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr Marcin Ryś - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 21.07.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Geologiczne "POLGEOL" S.A.
ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa
Cena: cena umowna netto 25 020,00 PLN,
podatek VAT 22 % 5 504,40 PLN,
cena umowna brutto 30 524,40 PLN,
Data udzielenia zamówienia: 17.08.2010
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 25 020,00 PLN,
podatek VAT 22 % 5 504,40 PLN,
cena ofertowa brutto 30 524,40 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 47 938,00 PLN,
podatek VAT 22 % 10 546,36 PLN,
cena ofertowa brutto 58 484,36 PLN.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj