Liczba gości: 1751
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-09
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2010 roku, samochodów terenowo-osobowych SUV, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, do przewozu pięciu osób. Przy zastosowaniu prawa opcji dostawa, w zależności od oferowanej ceny jednego samochodu, może się zwiększyć maksymalnie o 5 szt. Samochody muszą spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów osobowych; Zamawiający nie dopuszcza samochodów z homologacją ciężarową (tzw. kratką), samochody muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie.
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW TERENOWO-OSOBOWYCH SUV
Numer przetargu: ZP/59/P-2/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zwiększona ilość samochodów winna być dostarczona także w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: 40 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 8,50 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 19/08/2010 do godziny 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego postępowania kwotę 2 000 000 zł brutto. Cena jedynej złożonej oferty znacznie przewyższa tę kwotę i wynosi 2 952 400,00 zł brutto.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj