Liczba gości: 848
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-10
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje:
a) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.
Opis przedmiotu zamówienia: BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ DROGI KRAJOWEJ NR 22
NA ODCINKU SWAROŻYN -ZABAGNO W KM 331+400 ÷ 332+000
Numer przetargu: ZP/46/Z-15/2010
Termin realizacji: 60 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 5 600 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset zł 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon Tczew, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata (o ile dotyczy) 55,20 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13.
Data: 25/06/2010 Godzina: 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe "OL-TRANS" Olgierd Hewelt
84-123 Połchowo - Mrzezino, ul. Lipowa 6
Cena: Cena ofertowa netto: 147 358,49 PLN
Podatek Vat 22%: 32 418,87 PLN
Cena ofertowa brutto: 179 777,36 PLN
Data udzielenia zamówienia: 06/07/2010
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 147 358,49 PLN
Podatek Vat 22%: 32 418,87 PLN
Cena ofertowa brutto: 179 777,36 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 264 995,60 PLN
Podatek Vat 22%: 58 299,03 PLN
Cena ofertowa brutto: 323 294,63 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj