Liczba gości: 907
Data wszczęcia postępowania: 2010-08-03
Zamawiający: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonach GDDKiA Oddział w Gdańsku w sezonie zimowym 2010/2011.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Człuchowie",
b) CZĘŚĆ Nr 2 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Gdańsku",
c) CZĘŚĆ Nr 3 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Kościerzynie",
d) CZĘŚĆ Nr 4 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Słupsku",
e) CZĘŚĆ Nr 5 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Tczewie".
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej spośród wyżej określonych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych przez jednego Wykonawcę na wszystkie Części zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia: PROWADZENIE DYŻURÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH W REJONACH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/71/Z-1/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby wszystkie Części zamówienia były realizowane w terminie od dnia 15.10.2010 r. do dnia 30.04.2011 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk,
80-354 Gdańsk,
ul. Subisława 5.
Opłata 8,50 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Katarzyna Buczma - Starszy Specjalista w Wydziale Dróg.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 13.08.2010 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dla wszystkich części przedmiotowego zamówienia:
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
ul. Golędzinowska 10, lok. 25-27
03-302 Warszawa.
Cena: Część nr 1:
cena umowna netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena umowna brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 2:
cena umowna netto 104 580,00 PLN,
podatek VAT 22 % 23 007,60 PLN,
cena umowna brutto 127 587,60 PLN,
Część nr 3:
cena umowna netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena umowna brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 4:
cena umowna netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena umowna brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 5:
cena umowna netto 139 440,00 PLN,
podatek VAT 22 % 30 676,80 PLN,
cena umowna brutto 170 116,80 PLN.
Data udzielenia zamówienia: Dla wszystkich części zamówinia: 25.08.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: Dla wszystkich części zamówienia: 1
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
cena ofertowa netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena ofertowa brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 2:
cena ofertowa netto 104 580,00 PLN,
podatek VAT 22 % 23 007,60 PLN,
cena ofertowa brutto 127 587,60 PLN,
Część nr 3:
cena ofertowa netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena ofertowa brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 4:
cena ofertowa netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena ofertowa brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 5:
cena ofertowa netto 139 440,00 PLN,
podatek VAT 22 % 30 676,80 PLN,
cena ofertowa brutto 170 116,80 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
cena ofertowa netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena ofertowa brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 2:
cena ofertowa netto 104 580,00 PLN,
podatek VAT 22 % 23 007,60 PLN,
cena ofertowa brutto 127 587,60 PLN,
Część nr 3:
cena ofertowa netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena ofertowa brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 4:
cena ofertowa netto 69 720,00 PLN,
podatek VAT 22 % 15 338,40 PLN,
cena ofertowa brutto 85 058,40 PLN,
Część nr 5:
cena ofertowa netto 139 440,00 PLN,
podatek VAT 22 % 30 676,80 PLN,
cena ofertowa brutto 170 116,80 PLN.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj