Liczba gości: 1033
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-26
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59.
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: "KOMPLEKSOWA WIELOBRANŻOWA WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROGRAMOWO-LOKALIZACYJNEJ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO", w zakres której wchodzą m.in. bieżąca kontrola prac projektowych wykonywanych przez jednostkę projektującą dokumentację programowo - lokalizacyjną (weryfikacja wstępnych, roboczych wersji projektu), opiniowanie przedstawianych przez jednostkę projektującą rozwiązań projektowych, problemów wymagających rozstrzygnięcia i rozwiązań wariantowych wymagających wyboru oraz wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej (po wykonaniu przez jednostkę projektującą) oraz sporządzanie raportów przejściowych, pośrednich i końcowych z świadczonego zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: "KOMPLEKSOWA WIELOBRANŻOWA WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROGRAMOWO-LOKALIZACYJNEJ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO"
Numer przetargu: ZP/42/P-2/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z następującymi zastrzeżeniami:
a) świadczenie usług bieżącej kontroli prac projektowych (weryfikacja wstępnych, roboczych wersji dokumentacji programowo - lokalizacyjnej) rozpocznie się w dniu zawarcia umowy, a zakończy się w dniu protokolarnego odbioru przez Kierownika Projektu ostatniego Raportu przejściowego z bieżącej kontroli prac projektowych, o którym mowa w pkt III.A Opisu Przedmiotu Zamówienia.
b) świadczenie usług kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji programowo - lokalizacyjnej, rozpocznie się po wykonaniu poszczególnych elementów dokumentacji przez jednostkę projektującą (weryfikacja koncepcji programowej rozpocznie się nie wcześniej niż 18.07.2010 r., zaś weryfikacja programu funkcjonalno - użytkowego nie wcześniej niż 18.09.2010 r.) i zakończy się nie później niż po upływie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w dniu protokolarnego odbioru przez Kierownika Projektu ostatniego Raportu końcowego z weryfikacji dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt III.B Opisu Przedmiotu Zamówienia.
c) Raporty przejściowe z bieżącej kontroli prac projektowych Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie 10 dni kalendarzowych od Rady Projektu i Przeglądu Opracowań Projektowych, będących przedmiotem Raportu.
d) Raporty pośrednie z weryfikacji poszczególnych elementów dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 25 dni kalendarzowych od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o dostępności dokumentacji projektowej, która jest przedmiotem Raportu.
e) Raporty końcowe z weryfikacji poszczególnych elementów dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania wyjaśnień jednostki projektującej, dotyczących danego Raportu pośredniego, weryfikowanego odcinka drogi ekspresowej S7.
Wadium: 12 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Njaniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 51,20 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Sobolewski - Kierownik Projektu w Wydziale Dokumentacji,
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5, pokój nr 10.
Do dnia 08/06/2010 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa oraz Mott MacDonald Limited, Mott MacDonald Hause, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Wielka Brytania
Cena: Cena ofertowa netto 67 291,00 euro
Podatek VAT ( 22 % ) 14 804,02 euro
Cena ofertowa brutto 82 095,02 euro
Data udzielenia zamówienia: 13/07/2010
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto 67 291,00 euro
Podatek VAT ( 22 % ) 14 804,02 euro
Cena ofertowa brutto 82 095,02 euro
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto 95 000,00 euro
Podatek VAT ( 22 % ) 20 900,00 euro
Cena ofertowa brutto 115 900,00 euro
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj