Liczba gości: 814
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Dyżurni Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi 7 400 godzin dyżuru.
Opis przedmiotu zamówienia: PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Numer przetargu: ZP/24/Z-1/2010
Termin realizacji: Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 16.05.2010 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2011 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 6,90 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Bogusław Moniuszko - Naczelnik Wydziału Dróg,
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 30/04/2010 do godziny 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "ALKOR"
ul. Grunwaldzka 12-16
81-759 Sopot
Cena: Cena umowna netto 169 830,00 PLN
Podatek VAT 37 362,60 PLN
Cena umowna brutto 207 192,60 PLN
Data udzielenia zamówienia: 11/05/2010
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto 169 830,00 PLN
Podatek VAT 37 362,60 PLN
Cena ofertowa brutto 207 192,60 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto 185 000,00 PLN
Podatek VAT 40 700,00 PLN
Cena ofertowa brutto 225 700,00 PLN
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj