Liczba gości: 822
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-22
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa Generalnego Pomiaru Hałasu w 2010 roku na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA w województwie śląskim.
W ramach zadania pomiary hałasu prowadzone będą metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie w przekrojach pomiarowych. W skład przekroju pomiarowego wchodzą dwa punkty pomiaru hałasu. W każdym z wyznaczonych przekrojów pomiarowych rejestrowane będzie także natężenie oraz struktura ruchu, prędkość pojazdów oraz warunki meteorologiczne.
Niezależnie, w celu weryfikacji przeprowadzonych pomiarów akustycznych, należy również określić poziom hałasu w środowisku za pomocą metod obliczeniowych.
Opis przedmiotu zamówienia: GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W ROKU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Numer przetargu: ZP/28/P-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 15 listopada 2010 roku.
Pomiary poziomu hałasu powinny być wykonane jednokrotnie w ciągu roku w okresie wiosny lub jesieni (od 30 marca do 18 czerwca lub od 6 września do 29 października).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 11,50 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Anna Dąbrowska-Banach - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 30/04/2010 do godziny 13:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EkoNorm Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24
40-029 Katowice
Cena: Cena umowna netto: 72 998,00 PLN
Podatek VAT 22% 16 059,56 PLN
Cena umowna brutto: 89 057,56 PLN
Data udzielenia zamówienia: 27/05/2010
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 72 998,00 PLN
Podatek VAT 22% 16 059,56 PLN
Cena ofertowa brutto: 89 057,56 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 124 920,00 PLN
Podatek VAT 22% 27 482,40 PLN
Cena ofertowa brutto: 152 402,40 PLN
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj