Liczba gości: 1104
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-29
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84
83-110 Tczew
Przedmiot zamówienia: 1. Obsługa przeprawy promowej.
2. Dozorowanie promu.
3. Wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych oraz przygotowanie promu do sezonów.
4. Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
Opis przedmiotu zamówienia: OBSŁUGA PRZEPRAWY PROMOWEJ PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI OPALENIE I KORZENIEWO
Numer przetargu: GDDKiA-OGd-ZP/65/Z-15/2010
Termin realizacji: od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2012 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.
Wadium: 27 000 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy PLN).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 9,40 PLN
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie Rejonu w Tczewie, ul. armii Krajowej 84, pokój nr 14.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Justyna Swoboda - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Mirosław Kątny - Oddziałowy Inspektor Mostowy
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13.
08/09/2010, godz. 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo "DROGBUD" Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn, ul. gen. Hallera 25
Cena: Cena umowna netto: 903 900,00 PLN
Podatek Vat 7% i 22%: 110 133,00 PLN
Cena umowna brutto: 1 014 033,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 22.09.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 903 900,00 PLN
Podatek Vat 7% i 22%: 110 133,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 1 014 033,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 903 900,00 PLN
Podatek Vat 7% i 22%: 110 133,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 1 014 033,00 PLN
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj