Liczba gości: 966
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp ul. Kostrzyńska 4a
95 72 284 46, 95 72 238 09
Przedmiot zamówienia: Sorzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew
przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp.
Opis przedmiotu zamówienia: Sorzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie Gorzów Wlkp
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/05/2010
Termin realizacji: 7 dni od dnia zawarcia umowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena oferowana -100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27
do dnia 22.10.2010 do godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 cena ofertowa 421.90 zł Artur Kubaszewski zam. 66-440 Skwierzyna ul. Niepodległości 3B/1
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artur Kubaszewski zam.66-440 Skwierzyna
  ul. Niepodległości 2B/1
  Cena: najwyższa cena ofertowa - 421. 90 zł
  Data udzielenia zamówienia: 22.11.2010r
  Liczba otrzymanych ofert: liczba otrzymanych ofert -1
  Oferta z najwyższa ceną: Najwyzsza cena ofertowa 421.90 zł

  Artur Kubaszewski 66-440 Skwierzyna
  ul. Niepodległości 3B/1
  ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj