Liczba gości: 733
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-14
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:
1) Wykonanie map stanu władania;
2) Opracowanie i adaptacja map ewidencji gruntów;
3) Regulacja stanu prawnego nieruchomości (podziały regulacyjne);
4) Administrowanie Systemem Informacji o Nieruchomościach (SIoN);
5) Prowadzenie bazy danych o nieruchomościach;
6) Pomiary kontrolne nawierzchni jezdni na stanowiskach ważenia pojazdów.
Opis przedmiotu zamówienia: PROWADZENIE BAZ DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
Numer przetargu: ZP/48/P-3/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 31.12.2013 r. lub wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty zapisanej w umowie.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 8,10 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych i merytorycznych - inż. Jan Kasprzykowski - Naczelnik Wydziału Nieruchomości.
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 29.06.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEONET Tomasz Kowalski
ul. Piecewska 28b/21
80-288 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 457 250,00 PLN,
podatek VAT 22 %: 100 595,00 PLN,
cena umowna brutto: 557 845,00 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 05.07.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto: 457 250,00 PLN,
podatek VAT 22 %: 100 595,00 PLN,
cena ofertowa brutto: 557 845,00 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto: 457 250,00 PLN,
podatek VAT 22 %: 100 595,00 PLN,
cena ofertowa brutto 557 845,00 PLN.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj