Liczba gości: 1173
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-08
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje: roboty budowlane polegające na remoncie dwóch mostów drogowych (z przystosowaniem ustroju nośnego mostu do klasy obciążeń: B - dla mostu nad kanałem Brdy, A - dla mostu nad rzeką Brdą), roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty ziemne, roboty drogowe, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT DWÓCH MOSTÓW W M. RYTEL W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 263+805 NAD KANAŁEM BRDY I W KM 263+654 NAD RZEKĄ BRDĄ.
Numer przetargu: ZP/20/Z-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 5 miesięcy licząc od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, przy czym wykonanie wszystkich zasadniczych robót (bez warstwy ścieralnej) na moście przez Kanał Brdy (umożliwiających oddanie obiektu do eksploatacji dla dwukierunkowego ruchu kołowego) powinno zostać zakończone w terminie 3 miesięcy licząc od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.
Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60 000 PLN (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 16,30 PLN
Powyższa wycena dotyczy wersji elektronicznej dokumentacji.
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej (wraz z płytką CD z zamieszczoną na niej dokumentacją projektową) w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Longin Ewald - Specjalista w Wydziale Mostów;
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 23.04.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOST Sp. z o.o.
ul. Kujawska 51A
81-862 Sopot
Cena: Cena umowna netto: 4 428 379,53 PLN,
Podatek VAT 22 %: 974 243,50 PLN,
Cena umowna brutto: 5 402 623,03 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 21.05.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 4 428 379,53 PLN,
Podatek VAT 22 % 974 243,50 PLN,
Cena ofertowa brutto: 5 402 623,03 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 5 013 842,29 PLN,
Podatek VAT 22 % 1 103 045,30 PLN,
Cena ofertowa brutto: 6 116 887,59 PLN.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj