Liczba gości: 1065
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-05
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1a
77-300 Człuchów,
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżek pieszo - rowerowych wzdłuż dróg krajowych nr 22 w m. Rychnowy i nr 25 w m. Ględowo. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24.05.2010 R. DO GODZ. 10:00 "BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO - ROWEROWYCH WZDŁUŻ DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I NR 25"
z podziałem na 2 Części zamówienia
Numer przetargu: ZP1/34/Z-11/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby poszczególne Części zamówienia zostały zrealizowane w terminach:
a) CZĘŚĆ Nr 1 - w terminie 90 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy;
b) CZĘŚĆ Nr 2 - w terminie 90 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
CZĘŚĆ Nr 1 - 25 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 2 - 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa oferty.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów,
Opłata (o ile dotyczy) 145,56 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku, Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku Nr 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zenon Ciszewski - Kierownik Rejonu w Człuchowie,
- w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elwira Deruba - Starszy Specjalista ds. utrzymania mostów w Rejonie w Człuchowie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów, sekretariat.
Do dnia 24.05.2010 do godziny 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ Nr 1 - DEKPOL Sp. z o.o. ul. Gajowa 31
83-251 Pinczyn
CZĘŚĆ Nr 2 - DEKPOL Sp. z o.o. ul. Gajowa 31
83-251 Pinczyn
Cena: CZĘŚĆ Nr 1:
Cena netto - 668 277,70 PLN
Podatek VAT 22% - 147 021,09 PLN
Cena btutto - 815 298,79 PLN
CZĘŚĆ Nr 2:
Cena netto - 388 469,00 PLN
Podatek VAT 22% - 85 463,18 PLN
Cena brutto - 473 932,18 PLN
Data udzielenia zamówienia: CZĘŚĆ Nr 1 - 31.05.2010 r.
CZĘŚĆ Nr 2 - 31.05.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ Nr 1 - 2
CZĘŚĆ Nr 2 - 2
Oferta z najniższą ceną: CZĘŚĆ Nr 1:
Cena netto - 668 277,70 PLN
Podatek VAT 22% - 147 021,09 PLN
Cena btutto - 815 298,79 PLN
CZĘŚĆ Nr 2:
Cena netto - 388 469,00 PLN
Podatek VAT 22% - 85 463,18 PLN
Cena brutto - 473 932,18 PLN
Oferta z najwyższa ceną: CZĘŚĆ Nr 1:
Cena netto - 842 428,92 PLN
Podatek VAT 22% -185 334,36 PLN
Cena brutto - 1 027 763,28 PLN
CZĘŚĆ Nr 2:
Cena netto - 416 179,00 PLN
Podatek VAT 22% - 91 559,38 PLN
Cena brutto - 507 738,38 PLN
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj