Liczba gości: 1183
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
Regon: 01751157500161
NIP 712-24-27-134
telefon 081 855 24 58
faks 081 855 24 58
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem najmu jest budynek użytkowy parterowy o powierzchni 154,1 m2 położony na parkingu w m. Tchórzew przy drodze krajowej nr 19 Białystok-Lublin-Rzeszów.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem najmu jest budynek użytkowy parterowy o powierzchni 154,1 m2 położony na parkingu w m. Tchórzew przy drodze krajowej nr 19 Białystok-Lublin-Rzeszów.
Numer przetargu: GDDKiA-19/R03/Us-A /2007
Termin realizacji: 01.04.2007-31.03.2010
Wadium: nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ do pobrania w siedzibie tut. Rejonu w pokoju nr 4 za kwotę 10 zl za pisemna formę SIWZ lub bezpłatnie ze strony internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - Adam Janeczek- sprawy merytoryczne tel. 081/854 27 07
-inż. Anna Grzegorczyk - sprawy formalne tel. 081/854 27 06
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Rejon Lubartów ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
pokój nr 4 dnia 26.03.2007, godz. 9.00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Rejon w Lubartowie ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
pokój nr 4 dnia 26.03.2007, godz. 9.30
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Anna Bądaruk Pl. Anny Jabłonowskiej 44, 21-150 Kock
    lr_wzyga@lublin.gddkia.gov.pl drukuj