Liczba gości: 1190
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-30
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje:
a) Roboty budowlane zakresie dróg krajowych,
b) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
c Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych;
d) Usunięcie drzew i krzewów;
e) Sadzenie drzew;
f) Oznakowanie drogowe;
g) Roboty odwadniające;
h) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania;
i) Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
j) Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych;
k) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
l) Urządzenia kolejowe,
ł) Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych,
m) Przepusty.
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24.05.2010 R. DO GODZINY 11:30.
PRZEBUDOWA ULIC DWORCOWEJ I SŁOWACKIEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 25, KM OD 62+820 DO 64+800 W CZŁUCHOWIE
Numer przetargu: ZP/29/R-1/2010
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 120 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy, które nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) - najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
3. Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy - najpóźniej 30 dni od dnia zakończenia robót.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 2 208,80 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami następującą osobę:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania - Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 24/05/2010 Godzina: 11:30
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POL - DRÓG Człuchów Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów
Cena: Cena umowna netto: 12 074 856,18 PLN,
Podatek VAT 22 %: 2 656 468,36 PLN,
Cena umowna brutto:14 731 324,54 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 16.06.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 12 074 856,18 PLN,
Podatek VAT 22 %: 2 656 468,36 PLN,
Cena brutto 14 731 324,54 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 13 106 255,85 PLN
Podatek VAT 22%: 2 883 376,29 PLN
Cena brutto: 15 989 632,14 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj