Liczba gości: 812
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul.Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- wykonanie robót ziemnych - 568 m³;
- układanie rur karbowanych w wykopie otwartym - 17 m;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 1092 m²;
- chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm - 1064 m²;
- ustawienie obrzeży betonowych - 1419 mb;
Opis przedmiotu zamówienia: "BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU KMIECIN-RAKOWE POLE W KM 61+900÷62+700"
Numer przetargu: ZP/53/Z-12/2010
Termin realizacji: 60 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 5 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna do 09/07/2010, za cenę 170,55 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu
Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, sekretariat
12/07/2010, godzina 7:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu13.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz w Rejonie w Gdańsku. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez: "MTM-BRUKBET" Sp.z o.o. ul. Fabryczna 8 83-032 Pszczółki cena netto: 209 907,48 PLN Podatek VAT: 46 179,65 PLN cena brutto: 256 087,13 PLN
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MTM-BRKBET Sp. z o.o.,
  ul. Fabryczna 8,
  83-032 Pszczółki
  Cena: Cena ofertowa netto 209 907,48 PLN
  Podatek 22 % Vat 46 179,65 PLN
  Cena ofertowa brutto 256 087,13 PLN
  Data udzielenia zamówienia: 21/07/2010
  Liczba otrzymanych ofert: 2
  Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto 209 907,48 PLN
  Podatek 22 % Vat 46 179,65 PLN
  Cena ofertowa brutto 256 087,13 PLN
  Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto 279 813,45 PLN
  Podatek 22 % Vat 61 558,96 PLN
  Cena ofertowa brutto 341 372,41 PLN
  rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj