Liczba gości: 905
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-11
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- wykonanie wykopów - 1 277 m³;
- wykonanie nasypów - 928 m³;
- wykonanie podbudowy z betonu C8/10(B10) - 447 m³;
- układanie geowłókniny - 2 779 m²;
- wykonanie umocnień z gabionów - 292 m³;
- wykonanie okładzin z płyt yomb - 150 m²;
- wykonanie okładzin z płyt meba - 504 m².
Opis przedmiotu zamówienia: LIKWIDACJA I ZABEZPIECZENIE OSUWISK ORAZ REMONT ODWODNIENIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 7 W KM 1+320÷1+811 I W KM 2+500÷2+650
Numer przetargu: ZP/44/Z-12/2010
Termin realizacji: 75 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 13 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena najniższa 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 92,70 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku, ul. Budowlanych 70 , 80-298 Gdańsk.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Prowadzącego postępowanie GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku Nr 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i merytorycznych -
Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku
w sprawach procedury przetargowej -
Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, sekretariat
Do dnia 29/06/2010 do godziny 7:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Przedmiotowe postepowanie zostało uniewaznione, gdyż do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj