Liczba gości: 1076
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-22
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK.
Prowadzącym postępowanie jest:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie;
Adres: ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
Opis przedmiotu zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADANIA PT. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 20 Z DROGA GMINNĄ NR 187037G DO M. ŁUBIANA ODC. KM 253+386,00 DO KM 253+719,00
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/63/Z-13/2010
Termin realizacji: w ciągu 3 miesięcy (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Kościerzynie 83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców 2.
Opłata 14,00 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Kościerzynie przy ul. Drogowców 2.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami następującą osobę:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych oraz w sprawach procedury przetargowej - inż. Wiesław Repiński - Zastępca Kierownika Rejonu w Kościerzynie,
Miejsce składania ofert: 02/08/2010 godzina: 11:00
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 204.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "DROG-BUD" Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
Cena: netto 99 000,00 PLN
Vat 22% 21 780,00 PLN
brutto 120 780,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 10.08.2010 r
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: netto 99 000,00 PLN
Vat 22% 21 780,00 PLN
brutto 120 780,00 PLN
wrepinski@gddkia.gov.pl drukuj